Odevzdání
13

Územní studie Šárecké údolí, Tichá-Horní-Dolní Šárka

Popisuje problémy a možnosti v území. Koordinuje rozdílné zájmy v území a vytváří předpoklady pro jeho harmonický rozvoj.
Konkrétní návrhy řešení jsou nezávazné, ale ukazují smysl navrhovaných změn územního plánu,
které jsou závazným výstupem této práce. Dalším závazným výstupem je hodnocení krajinného rázu.
Návrh vychází z analytické části viz základní východiska. Přehled o návrhu dává hlavní výkres.
Výsledky jsou shrnuty v analýze SWOTtextovém shrnutí viz kapitola 9.PDF odevzdání.

Dejte svůj hlas hlavním opatřením nebo je komentujte.
Pro zajištění transparentnosti je nezbytná Vaše registrace.
Přejít k aktuálním informacím

Oblasti

1.1 Jenerálka
1.2 Krutec a Červený vrch
2 Zlatnice a Korek
3 Na Mlýnku Kalinův mlýn
4 Šatovka a Republikán
5 Žežulka
6 Břetislavka
7 osada Jenerálka a rekr. les

Nechte se informovat, co se ve Vaší oblasti děje

2. Nechte se informovat 2. Nechte se informovat
3. Zjistěte více - Mapa 3. Zjistěte více - Mapa

Vyberte oblast Vašeho zájmu

Právě zvolená fáze je Funkce ploch ()

Buďte informováni - nenechte se překvapovat

V mailu, který teď obdržíte získáte odkazy, které Vás provedou všemi podstatnými informacemi s termíny a možnostmi Vašeho zapojení. O dalších důležitých změnách budete i dále informováni, takže Vám už nic neunikne.

Vyplněním e-mailu potvrzujete souhlas se zasíláním důležitých krátkých shrnutí týkající se vybrané oblasti a zpracováním osobních údajů.
Pokud e-mail během několika minut nedorazí, podívejte se prosím do SPAMu.

Konzultujte Vaše představy a požadavky - dokud je nesdělíte nevíme o nich a není možné je zohlednit

Po kliknutí na tlačítko níže Vám bude zobrazena vybraná oblast. V panelu Texty je připraven další průvodce s odkazy k výkresům a všem potřebným informacím, které můžete komentovat.
 

Řešené území zahrnuje oblast přírodního parku Dolní a Tiché Šárky. Jedná se o část údolí od Vltavy k Jenerálce.

Aktuálně

Co je nového !

17. 9. 2021

Zastupitelstvo MČ Prahy 6 odsouhlasilo předání územní studie pořizovateli k projednání.

Věříme, že po vyřízení formalit bude možné otevřít diskusi nad konkrétními návrhy a opatřeními do které se aktivně zapojí samosprávné orgány MČ. Za odložené vypořádávání připomínek se omlouváme. Očekáváme, že bude možné nově stanovit termíny i jasný způsob postupu pro vaše další zapojení a vypořádávání podnětů a připomínek. Děkujeme za váš zájem, podporu i kritickou zpětnou vazbu. Velmi si jí vážíme.  O dalším postupu budeme informovat zde a zapojené sousedy, spoluobčany e-mailem.

Prezentace územní studie představená na zastupitelstvu 17. 9. 2021.  


30. 8. 2021

Ateliér axioHM v dubnu 2021 předal návrh MČ Praze 6 a zveřejnil celý návrh územní studie jako draft, protože nebyla doposud získána k návrhu zpětná vazba od MČ Prahy 6.

Proto nemohla být studie oficiálně představena veřejnosti.  

Dokumentace představuje  seznam aktuálních projektů v území . Dle analýzy a návrhů je už skoro 2 roky zpracovaný popis a návrh potřebné koordinace . Opakovaně byl seznam předáván na hl.m. Prahu i MČ. Připravili jsme podklady pro koordinační jednání ke které ale nebylo i přes opakované výzvy nikdy svoláno . Jednání o projektech tak probíhala pouze neformálně a k reálné koordinaci tedy nedošlo.

 Ke studii se rozhodl vyjádřit IPR a hl.m. Praha v interním základním kolečku.

Práce je tedy z pohledu projednání stále na svém počátku a kroky zveřejněné v aktualitě z 1.12.2020 nebyly vůbec zahájeny.  

 

Práce je předána v uzavřených PDF souborech, které si každý může prohlédnout ze záložky v hlavičce

viz. PDF výstupy.

Návrh byl zpracován dle analytické části. Vodítkem pro posuzování správnosti a vhodnosti řešení je zpracované posouzení krajinného rázu a shrnutí analytické části do základních východisek k posouzení návrhů a opatření.  

Přehled o návrhu dává hlavní výkres.

Výsledky jsou shrnuty v analýze SWOT

a textové shrnutí je provedeno v kapitole 9, kde je provedeno souhrnné shrnutí včetně závěrů a doporučení.


Vzhledem k tomu, že práce byla uložena zastupitelstvem MČ Prahy 6, měla by MČ k projektu zaujmout své stanovisko.

Do té doby je ale práce ateliéru axioHM ukončena.


Návrh je všem veřejně dostupný a každý má stále možnost si práci prohlédnout, komentovat, nebo se vyjádřit k projektům a opatřením. Buď jen svoji podporou, nebo vlastním vyjádřením. 

Návod:  3 kroky k hlasování, nebo  6 ke komentování hlavních doporučených projektů a opatření. 

Vše co je odevzdané v PDF lze také načíst z OBSAHU, který je dostupný vždy z menu jako samostatná karta v záložce  "Celé území", nebo je umístěn jako nejvyšší samostatná karta v poli s texty. 

Upozornění. Aplikace zatím není optimalizovaná pro použití v Internet Explorer. Používejte prosím nezastaralé prohlížeče - například Chrome ke stažení zde .

Aktualita 1.12. 2020

Aktualita 20.1. 2020

Aktualita 28.9.2019

Aktualita 10.9.2019

Aktualita 18. 6. 2019

Aktualita z 16.4. 2019

Aktualita z 8.1.2019    - Zápis ze setkání


Náhled Hlavního výkresu

3.4. hlavní výkres PDF.

Náhled hlavního výkresu

Shrnutí návrhu


Shrnutí návrhu

Obsah

Úvod

Popis návrhu - shrnutí

Popis návrhu a základních opatřeníÚvod

Šárecké údolí je přírodním parkem celoměstského významu. Je přírodně i kulturně historicky unikátním prostorem, který v sobě zrcadlí tisíciletý vývoj krajiny, ale období totality jej zanechalo v neutěšeném stavu. Šárka byla vyhlášena přírodním parkem v roce 1990, kdy byla územím plným náletů, zarostlých skládek, pololegálních zahrádek a rozpadající se infrastruktury. Mělo se jednat o veřejně přístupné převážně lesní oddechové území Prahy s ostrovy chráněných lesostepí a lokálními skalními výběhy.  

Do procesu změny Hl. m. Praha zapojila své správce, ale další management byl ponechán živelnému vývoji. Nebyly dostatečně reflektovány historické souvislosti a do procesu změny území nebyli zapojeni místní obyvatelé. V údolí došlo k navrácení majetků, jejich transformaci, ale také k nežádoucím prodejům veřejných ploch, nevhodnému uzavírání i zastavování údolí.

Cílem navrhované územní studie je udržitelný rozvoj Šáreckého údolí v souladu s potřebami obyvatel města i místních obyvatel. Kvalitní projednání závěrů studie bude podkladem pro navazující závazné regulace a zpracování akčních plánů pro realizaci konkrétních opatření. K naplnění cíle bude nutný trvalý aktivní management města, porozumění smyslu území v městském prostředí, znalost rizik, problémů a potenciálů.

Popis návrhu - shrnutí

Územní studie je koncepční dokument, který propojuje strategická data s podrobnou analýzou území. Návrh se opírá jak o strategické dokumenty, tak o závěry připomínkování metropolitního plánu a silnou zpětnou občanskou vazbu. Studie navrhuje řadu konkrétních opatření, úpravy infrastruktury a doporučení rozvoje pro širší okolí. Jádrem návrhu je rozvoj města krátkých vzdáleností na principu spádových území. Tedy území, kde mají občané blízce dostupné služby a vybavenost.

 Návrh se intenzivně věnuje oživení vazeb v území a rozvoji veřejných ploch a sportovní a oddechové vybavenosti. Poznaný potenciál rozvoje cyklodopravy umožňuje navrhnout nové vedení cest tak, aby provázaly oddechové plochy do jednoho metropolitního systému zeleně. Důležitý je i harmonický rozvoj kulturní krajiny a rezidenčního území Dolní Šárky, Baby a Podbaby a spolu s tím i rozvoj cest pro pěší. Je třeba zajistit prostupnost území, neboť omezování průchodů a uzavíráním krajiny likviduje její oddechový potenciál. Je nezbytné aktivně chránit a rozvíjet jedinečný charakter území včetně pohledových horizontů. Je potřebné zajistit udržitelnou péči všech ploch.


Popis návrhu a základních opatření

Územní studie přináší vizi rozvoje a spolu s ní i návrh řady opatření. Popsané přírodní, historické i kulturní hodnoty jsou základním východiskem pro poměřování dopadů konkrétních opatření do území.

V územní studii jsou navrženy změny územního plánu, které narovnávají poměry v území a převážně se týkají charakteru zelených ploch. Vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj a zachování mimořádných hodnot historické kulturní krajiny a posiluje oddechové funkce řešeného území.

Územní studie nenavrhuje nové stavební plochy v přírodním parku. Definuje plochy k zástavbě buď v rámci stávajících ploch, nebo je mírně mění a upravuje. Doporučení k regulaci navrhuje formou kapacity HPP, uliční čarou a posouzením v krajinném rázu. Zákresem do 3D výkresu dává představu základního prostorového uspořádání.  

Symbolickým nástupem do údolí je restaurace na Břetislavce, kde je u bývalé kapličky navržena malá piazzetta s nástupem na pěší chodník kolem potoka. Na vstupu do údolí je řešena i úprava viaduktu převedením dopravy do dvou oblouků vedle sebe, čímž se uvolní plocha pro pěší a vytvoří malý veřejný prostor s propojením k Vltavě. Nová rekreačně oddechová plocha je navržena v prostoru lomu, spolu s novým propojením k Vltavě.

Územní studie navrhuje obnovu nebo výstavbu veřejných prostor v návaznosti na rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí – zklidnění ulice V Podbabě a doplnění parkování na vjezdu do údolí, rekonstrukce náměstíčka na Korku, úpravy křižovatky na Zlatnici, zklidnění u Kalinova Mlýna, veřejný prostor Na Mlýnku. Na Žežulce je navrženo řešení, které zajišťuje obsluhu všech parcel a vytváří důstojný prostor u pomníčku včetně parkování. Důležitý prostor je u Šatovky, která je přirozeným středem Dolní Šárky a kde je potenciál pro vznik „návesního” prostoru, který bude utvářen potokem s novým rybníkem a rekonstruovanou Šatovkou. Další veřejný prostor je navržen u zahrádkové osady Jenerálka jako místa setkávání, ale i sportu a oddechu zahrádkářů.

Pro plánovaný stavební rozvoj v oblasti Jenerálky je doporučeno dodržení přízemního charakteru, který nenaruší celistvost území s dominantou kostelíka sv. Jana Nepomuckého a špalíčku přilehlých objektů, obkroužené prstencem skal. Na Jenerálce v zatáčce pod Horoměřickou ulicí v ploše po těžbě hlíny pro cihlenu je navrženo umístění městské sportovní haly.

Většina řešeného území přirozeně spáduje do Veleslavína na Bořislavku. V současné době je autobusová obsluha vedena pouze z Dejvic přes ul. Podbabská a V Podbabě. Studie navrhuje vytvořit nové náměstíčko u zámečku Jenerálka, kde by se mohl otáčet malý autobus ze Šárky. Novým vedením autobusu napojit přes nové zastávky i území Vokovic k metru i vlaku na Nádraží Veleslavín. Nové náměstíčko je součástí návrhu radikálního zklidnění ul. Horoměřická v oblasti průjezdu přes Jenerálku.

Součástí studie je návrh spolehlivé protipovodňové ochrany v oblasti Na Mlýnku, Žežulky, ale zejména ulice V Podbabě a počátku Šáreckého údolí od vzedmuté Vltavy i stoleté vody Šárecko-Litoveckého potoka. K ochraně navrhuje využít nový spojovací tunel, který bude zároveň sloužit ke zlepšení rekreačního potenciálu – přiblíží vstup do Šárky Dejvicím a napojí rekreační území Šárky na Císařský ostrov a Trojskou kotlinu.

Studie navrhuje revizi řešení ukončení odlehčovací stoky D. Oddělením velkých nátoků dešťových vod na Evropské dojde k eliminaci pravidelných přelivů a výtoku ředěných splaškových vod do údolí.

Řešené území není izolovaným územím. Pro udržitelné fungování je nutné znát potřeby navazujících ploch a území a ty vzájemně koordinovat. O Šárecké údolí se dělí místní obyvatelé a rezidenti přilehlé okolní zástavby s návštěvníky Prahy a okolí. Poznání a koordinace rozdílných potřeb jednotlivých skupin lidí je nedílnou součástí návrhu řešení.

Pro přilehlou oblast od Baby po Ruzyň územní studie kromě revitalizace řady cest navrhuje vytvoření nové cyklistické a pěší trasy „Šárecké horizontály“, která od kostelíka sv. Matěje propojí při horní hraně bezkolizně Prahu 6 až k vodní nádrži Džbán. Návrh reaguje na viditelnou poptávku, kterou nelze řešit na úkor využití stávajících cest, které již dnes jsou plně využity místními rezidenty. Územní studie reaguje na potenciál rozvoje území a navrhuje nové cesty do lomu z Baby. Z Baby vede cestu i k viaduktu na zastávku tramvaje a obdobně vede i cestu od viaduktu na Suchdol. Do budoucna budou obě cesty důležitou spojnicí k nové zástavbě v Sedlci.

Územní studie potvrzuje transformaci hospodářského území v oblasti Červeného vrchu na přírodní plochy a dokončuje transformaci území na městský park, který provazuje cestami, oddechovými aktivitami a sportovními plochami. Vzniká tak trojúhelník městského parku Červený vrch, který začíná na Evropské ve Veleslavíně. Zde v rámci revitalizace Evropské třídy na skutečný městský bulvár navrhuje územní studie možnost umístit významnou kulturní stavbu, která v celé oblasti zcela chybí. Nový městský park provazuje plochy od Červeného vrchu ke Krutci, do Vokovic a na Jenerálku a vytváří bezpečné pěší celoroční provázání celé oblasti. Je třeba, aby Hl. m. Praha aktivně vyjednávala s majiteli pozemků a zajistila potřebné vedení bezkolizních cyklistických tras a spojení.  

Důležitým principem navrhovaného řešení je spolu s bezpečnými cyklotrasami i nově navrhované vedení metropolitního parku Hl. m. Prahy. Ten by měl vést přes Jenerálku a Housle kolem Suchdola do Tichého údolí. Vymezením parku v dnes otevřené krajině je pokračovaní započaté transformace z oblasti Jenerálky, kde se původně zemědělská a hospodářská oblast změnila na hodnotné přírodní plochy.  

Do návrhu je zapojeno i přilehlé nábřeží Vltavy, které je historickou součástí Podbaby. Ul. V Podbabě je torzo z původně živého městského nábřeží, které se zde vyvíjelo od středověku. Nábřeží bylo za posledních 30 let degradováno a uměle zde vznikla vnitřní periférie města. Územní studie navrhuje přirozené obnovení městských vazeb a protažení městského bulváru Jugoslávských partyzánů. Ten doplnit o městskou vybavenost a vést jej na nábřeží Podbabou do Sedlce, kde se napojuje na nově navrhovanou tangenciální osu s plnohodnotným městským spojením. Plánovaná tramvaj je navržena do profilu dnešní komunikace. Doplnění cyklopruhů, ale zejména otevření nábřeží a jeho rekreačně oddechový a sportovní rozvoj s loděnicí, moly, výletními restauracemi a oddechovými plochami vytvoří prostředí, které je hodné zázemí pražského podhradí, kterým od středověku fakticky je. Výzvou je spojité protažení oddechových ploch až do prostoru Sedlce, který vždy byl důležitým nástupním místem do rekreačního území vltavského kaňonu. Řešení přináší významné zvýšení nabídky oddechových, sportovních i rekreačních aktivit pro obyvatele spádového území Dejvic a Bubenče i nově se rozvíjející oblasti Sedlce.SWOT - Návrh územní studie


SWOT - fáze Návrh územní studie

Silné stránky

 • Rozvoj a obnova pěších a cyklistických spojení, koordinace bezkolizního rozvoje oddechových a rezidenčních funkcí území. Doplnění městské infrastruktury.
 •  Podrobné popsání kvalit území a vytvoření několika set návrhů opatření od obnovy studánek, kapliček, drobné architektury, zeleně a veřejných ploch, přes velké investiční akce.
 • Participace a zapojení veřejnosti při hledání nejvhodnější varianty řešení spolu s prolnutím potřeb parku i koordinace se strategickými dokumenty hl.m. Prahy i ČR.
 • Nová pěší a cyklistická osa – Šárecká horizontála od kostelíka sv. Matěje na Džbán nabízející využití potenciálu bezpečného a bezkolizního propojení od Podbaby na Ruzyň.
 • Nové cyklistické páteřní trasy od Nebušic kolem zámku Jenerálka a od Horoměřic, Suchdola a Lysolaj kolem Horoměřické, přes Jenerálku do Veleslavína. Důležitého centra a bodu s napojením příměstské a městské železnice, metra i tramvaje.
 • Obnova historické kulturní krajiny a dokončení transformace hospodářských ploch na přírodní oddechové území a metropolitní park.
 • Změny územního plánu tak, aby vytvářeli předpoklady pro udržitelný rozvoj krajiny v souladu s jedinečným charakterem řešeného území.
 • Nové dělení lokalit dle charakteru území.

 Základní shrnutí silných stránek návrhu dle popsaných lokalit

 • Návrh rozvoje historické kulturní krajiny Dolní Šárky a návrh rozvoje území se zaměřením na prostupnost, hospodaření, rozvoj sadů, vypásání, rozvoj a obnovu veřejných ploch, zpřístupnění nivy potoka a vytváření vodních ploch nových. Nový biotop podél ul. V Šáreckém údolí na Korku ke Zlatnici s vedením potoka od pramenů nad Korkem. Stabilizace kapacit rozvoje zastavitelných ploch a vyznačení veřejného zájmu na zajištění prostupnosti. Obnova Kalinova mlýna a zabezpečení pěší prostupnosti, rozvoj veřejných ploch Na Mlýnku, zpřístupnění ploch u potoka a dořešení protipovodňové ochrany. Obnova komunikací a cest dle typů a charakterů. Dle potřeby doplnění veřejného osvětlení a zajištění celoročního využití cest pro městské denní spojení. Vytvoření místního centra před Šatovkou s návesním uspořádáním a plochou rybníka. Úprava na Žežulace zpřístupňující nivu potoka, úpravu hřiště a zabezpečujícící přístup ke všem parcelám k bezkonfliktnímu rozvoji území.
 • Návrh rozvoje Baby a Podbaby a návrh zpřístupnění nábřeží Vltavy, rozvoj rekreačních a sportovních aktivit. Propojení pro pěší a cyklisty. Protažení bulváru Jugoslávských Partyzánů do Sedlce s umístěním tramvaje na vozovku. Nové cesty a propojení. Úpravy veřejných prostor. Úprava vstupu do údolí u viaduktu, piaceta u zvoničky a návrh nové pěší cesty okolo potoka, Návrh protipovodňových opatření proti vzedmuté Vltavě i bleskové povodni Šárecko-Litoveckého potoka s využitím nového tunelového spojení od Vltavy do lomu. Návrh sportovně rekreačních aktivit v lomu a navázání pěších cest.
 • Návrh nového městského parku Červený vrch. Provázání cest nespojitého území. Městské pěší a cyklistické propojení Jenerálky, Vokovic a Veleslavína a Červeného vrchu a napojení na Hanspaulku. Návrh hospodaření s dešťovou vodou a snížení rizika přelivů odlehčovací stoky D. Obnovení Kruteckého potoka, rozvoj oddechových aktivit i rozvoj sportovních ploch. Provázání městského parku s městkým bulvárem Evropská významnou kulturní stavbou.
 • Návrh rozvoje Jenerálky jako centra přírodního parku Šárka Lysolaje. Zásadní zklidnění dopravy, provázání pro cyklodopravu a pěší. Vytvoření nového náměstíčka s možností otáčení autobusu. V návaznosti na městský park možnost výstavby městké sportovní haly, která umožní rozvoj celoročních pěších a cyklistických vazeb, které prováží urbanizované území. Odhalení okolních skal s doplněním cestní sítě nabídne nové výhledy na zástavbu, kterou je potřeba udržet nízkopodlažní aby byla uchována dominanta kostelíka sv. J. Nepomuckého s přilehlým špalíčkem domků. Obnova a rozvoj cest, s odpovídajícím městským managementem.
 • Návrh rozvoje zahrádkové osady Jenerálka. Udržení jednotného charakteru, parkové založení, zlepšení prostupnosti, Vytvoření místa pro společné setkávání, sport, oddech i společenská setkání.
 • Návrh rozvoje metropolitního parku. Navázání na lesní plochy Nad Mlýnkem a návrh transformace zemědělských ploch na metropolitní park, provazující Housle a Tiché údolí. Nabízející možnost vedení bezpečných pěších cest. Možnost umístění městské farmy pro údržbu a rozvoj parku, rekreační využití i sportovní aktivity s jízdárnou, koňmi atp.
 • Návrh spojení a provázání oddechových ploch přes území parku Gabrielky a Nebušic do Tiché Šárky.
 • Provázání Tiché Šárky na cesty do Vokovic. Rozvoj veřejných sadů, obnova prostupnosti, rozvoj rekreačních a oddechových ploch. Podpora vypásání.

   

Slabé stránky

 • Příliš mnoho limitů a omezení v řešeném území. Málo možností alternativních řešení díky jedinečnému charakteru a morfologii.
 • Nutnost dlouhodobé práce, vytváření přátelského prostředí, transparentní komunikace a celostního přístupu.
 • otřeba dlouhodobého ověřování a vyjednávání společné shody na využití území, aby byla shoda, že dohodnutý rozvoj bude odpovídat veřejným zájmům a vytvoří se tak předpoklady i pro jejich naplňování soukromými správci území.
 • Dlouhodobý proces s trvalým uvolňováním finančních prostředků
 • Nutný pečlivý výběr prvotních investic, aby docházelo k iniciaci území a ne ke vzniku problémů díky nevyváženému rozvoji.

Příležitosti

 • Vznik jedinečného městského rekreačně oddechového území, které bude mimořádné svoji kvalitou, polohou, provázáním s okolím, nabídkou služeb.
 • Možnost vzniku lokální produkce od obnovy vinic, přes produkci sadů po zeleninu a přebytky velké zahrádkové osady.
 • Možnost rozvoje rekreačně oddechových aktivit
 • Celoroční rozvoj služeb pro návštěvníky a rezidenty.
 • Obnova a zachování neopakovatelného rázu krajiny.
 • Blízkost vazeb, historický vývoj od pravěku, zachování a rozvoj přírodního bohatství a hlavně pak bezprecedentní propojení rekreačních a oddechových ploch od vltavského kaňonu, přes Divokou Šárku, Dřbán, Kopaninské a Tiché údolí utváří soustavu ploch v obydleném území, která je díky své dosupnosti, pestrosti i historii unikátní i v evropském měřítku.
 • Vrácení Šáreckého údolí do infrastruktury města. Opětovné provázání s Pražským hradem. Tentokrát bulvárem a systémem zelených ploch. Bezpečné bezmotorové propojení přes Šárecké údolí přiblíží ne jen pracovní příležitosti, ale i zpřístupní služby a potenciální oddechové a sportovní aktivity od Vltavy po bílou Horu. Blízká intenzivní zástavba Prahy 6 i plánovaný stavební rozvoj jsou příležitostí doplnění další městské vrstvy, která nabídne hodnotný oddech, sport a rekreaci ve městě.
 • Podrobnost zpracování územní, která navrhuje již konkrétní projekty a opatření dává možnost plynule navázat zpracováním a projednáním akčního plánu.
 • Gisové zpracování dokumenrace umožňuje její jednoduché a trvalé udržování v aktuálním stavu a lze ji dále používat pro plánování a rozhodování o území. Napřed neformálně po zapsání i do evidence i pro formální potřeby státní správy.  

 

Hrozby

 • Nelze realizovat bez aktivního městského managementu.
 • Nelze realizovat bez kvalitního projednání s dotčenými majiteli.
 • Nelze realizovat bez řádné koordinace a zajištění jednotné správy území.
 • Nevytvoření lokalit a závazné regulace.
 • Pokračování nekoordinovaného rozvoje Středočeského kraje a hl.m. Prahy, který neumožní vznik spádových území, bulváru a odpovídající městské vybavenosti a vazeb, které vytváří předpoklady pro vznik města krátkých vzdáleností.
 • Nezačlenění potenciálu rozvoje nábřeží a městského bulváru a oddechových i městských spojení do nadřazené struktury města a tedy i do příslušné vrstvy metropolitního plánu.
 • Nezohlednění potenciálu společného rozvoje a nevytvoření překryvů metropolitního plánu a územních plánů obcí okolo Prahy formou společné tvorby spádových území.


3 kroky k Vaší zpětné vazbě k projektům a opatřením


Vyberte si a podpořte nebo okomentujte doporučené hlavní projekty a opatření

Každý kdo se zaregistruje může podpořit libovolný počet projektů jedním hlasem.

Připraveno je 54 hlavních projektů, hodnotit však můžete jakýkoliv ze 224 projektů v řešeném území.    

Po zobrazení náhledu projektu jej můžete podpořit, nebo komentovat,.(viz návod)


11.1.1. Hlavní projekty - Jenerálka (6 z 26)


11.1.1.2.Hlavní projekty - Krutec a Červený vrch (8 z 31)


11.1.2. Hlavní projekty - Zlatnice a Korek (6 z 27)


11.1.3. Hlavní projekty - Na Mlýnku Kalinův mlýn (7 z 28)


11.1.4. Hlavní projekty - Šatovka a Republikán (6 ze 30)


11.1.5. Hlavní projekty- Žežulka (7 z 29)


11.1.6. Hlavní projekty - Břetislavka (8 z 25)


1.1.7. Hlavní projekty - Jenerálka a rekr. les (6 z 28)


Celá práce je předána v uzavřených PDF souborech, které si každý může prohlédnout ze záložky v hlavičce

viz. PDF výstupy.


Vyhledejte si kulturní, historické, přírodní hodnoty území,  protipovodňová opatření, kapacity zastavitelného  území, změny územního plánu.....

Otevřete si filtování pinů dle typu, textu a vrstvy ve které je pin umístěn.  

Vyhledávání pinů - kapacity zastavitelného území

Pro posouzení možnosti změn stabilizovného území územní studie rozčleňuje funkční plochy a stanoví pro ně společný koeficient zastavěnosti a průměrnou podlažnost. Pro dostavby a změny v území doporučuje, aby kapacita měněných objektů odpovídala průměrným hodnotám v dané funkční ploše. 

1. Kapacita stávajících objektů a objektů navrhovaných dle hrubých podlažních ploch – HPP

1.1. Otevřete vyhledávání pinů

1.2. Vyberte typ pinu: objekty

1.3. Do hledaného textu zadejte číslo parcely na kterém stojí hledaný objekt, nebo číslo parcely rozvojové plochy.

1.4.  v tabulce v detailu pinu – kapacity stávajícího, nebo navrhovaného objektu.  

 

2. Kapacity funkčních ploch stávajícího územního plánu.

2.1. v tabulce v detailu pinu objektu zjistěte kód funkční plochy (Kód FP)  

Nebo

2.1. Otevřete vyhledávání pinů

2.2. vyberte typ pinu: Regulace

2.3. Pokud znáte kód funkční plochy (Kód FP) v tabulce FP plocha ,  koeficient zastavěnosti a průměrná podlažnost.

2.3. Pokud kód FP neznáte, vyberte libovolný kód FP a pod jeho názvem klikněte na zobrazení pinu v mapě. Otevřete si v mapě vrstvu:  4.3. ÚP funkce ploch – stav  a pin s popisem FP vyhledejte.

 

3. Objekty nové - HPP

2.1. Otevřete vyhledávání pinů

2.2. vyberte typ pinu: Objekty-nové

2.3. podle čísla parcely doporučené HPP

2.4. Po rozkliknutí pinu pod názvem lze přejít přes odkaz do mapy k zobrazení orientačního doporučeného prostorového uspořádání.


Vyhledávání pinů - Požadavky na zastavitelné území a lokality do Metropolitního plánu

Celé řešené území je přírodním parkem. Zastavitelné území je neoddělitelnou součástí přirodního parku. Stavební rozvoj v území se  v principu předpokládá pouze v dostavování již vymezených stavebních parcel. 

Územní studie ukazuje možné doplnění hmot, ze kterých pak byly odvozeny i doporučené kapacity HPP.  Charakter zástavby nesmí narušit krajinný ráz, jehož  hodnocení je součástí této územní studie. 

Řešené území je členěno na 8 oblastí. Pro které jsou stanoveny přehledně základní požadavky. 

Otevřete vyhledávání pinů

1. Vyberte typ pinu:  Požadavky na zastavitelné území

2. Vyberte zájmovou oblast


Oblastí jsou součástí lokalit, které územní studie vymezuje a navrhuje jejich vložení do metropolitního plánu.  Vymezení lokalit umožňuje základní orientaci v charakteru jednotlivých ploch. Lokality přesahují hranici řešeného území. 

Mapa přehled lokalit

Lokality
Vyhledávání pinů - koordinace záměrů ve vztahu k územní studii

 Otevřete vyhledávání pinů

vyberte dle typu pinu :

Vyhledávání pinů - Změny územního plánu

 Otevřete vyhledávání pinů

Vyberte typ pinu:  Změna územního plánu

______________________________________

Co zpracovává územní studie !


Územní studie na platformě obecně

Strukturuje metadata pro konkrétní práci

 • Umožňuje koordinaci s dalšími obcemi, krajem, státem a sdílení dobré praxe

Pojmenovává sdílené problémy a vytváří předpoklady pro vznik města krátkých vzdáleností

 • Provazuje společné strategie do řešení detailu

Dle dat a jejich vyhodnocení navrhuje konkrétní varianty řešení konkrétních problémů.

 • Dává strukturovaně prostor k různým úrovním odborného a veřejného zapojení

On-line práce vždy dostupná. Veřejné, neveřejné zapojení, odborné, pracovní, občanské. Hodnocení, připomínkování, spolupráce.

 • Vytváří podmínky pro poznání a pochopení veřejného zájmu

Prostor pro dohodu na hlavních zájmech a prioritách a možnost zvolení způsobu a intenzity závazné regulace.

 • Vzdělává, vytváří společné kulturní povědomí, podporuje občanskou společnost.

Sjednocuje správu a management území. Umožňuje trvalou koordinaci a transparentní průběh procesů v území s trvalou komunikací a zapojováním veřejnosti.

    Více o územních studiích 

Příklad komentáře:  Územní studie slouží jenom jako nástroj  pro změny územního plánu a obáváme se, že o reálnou koordinaci , regulaci a transparetní prostředí nemá ve skutečnosti město zájem.


Zastavitelné území se nerozšiřuje. 

Cĺiem je vytvořit předpoklady pro lepší správu jedinečného charakteru Dolní a Tiché Šárky. územní plán ani metropolitní plán nepopisuje charakter a hodnoty území

Jak na to ?

Pokud se zajímáte o celé a širší území, pak si vyberte výkres celého území a otevřete si jej. 

V hlavičce jsou základní funkce ovládání 

1. přejít zpět na homepage

2. prohlížení dle oblastí 

3. pohlížení výkresů celého území

4. informace o tom  jaká je zobrazena fáze

5. přepínání výkresů v rámci dané fáze

6. pro tisk a komentování je nutné se přihlásit 

7. poslání aktuálního nastavení stránky e-mailem

8. přístup ke všem vrstvám dle fází a další funkce

9. zapnutí legendy a přístup k legendě pinů a jejich výpisu

10. přepínání výkresů ve fázi

11. přepínání podkladové mapy

12. zapínání katastrální mapy a zobrazování výpisu 

13. přidání vlastního veřejného komentáře

14. street view 16. navigace - přepínání detailních výkresů v rámci zvolené oblasti

17. tisk pinů dle vrstev  (pouze po přihlášení)

18. piny - po rozkliku a zobrazení detailu lze tisknout individuální pin  (pouze po přihlášení)

19. zobrazení pohledů dílčích výkresůGOPINER - platforma pro sdílení dat, komunikaci, koordinaci a občanské zapojení a spolupráci

GOPINER pro axioHM vyvíjí rozhraní, které bude za správní poplatek k dispozici všem samosprávám i aktivním občanům. Občanům, kteří mají zájem propojovat data, spolupracovat a komunikovat se samosprávou i mezi sebou a vytvářet společně místo pro život.

Aktuální funkce platformy


 • vytváření libovolných značek pinů

 • vkládání pracovních pinů do jednotlivých vrstev s možností různých nastavení a nahrávání

 • jednotlivá i hromadné editace - aktualizace pinů a jejich vytváření

 • informační piny, piny s možností komentování, nahrávání obrázků a příloh.

 • pracovní piny s možností úprav, a umožněním vykreslování oblastí a odměřování vzdáleností

 • veřejné a neveřejné pracovní - komunikační rozhraní

 • hlasování o projektech - pinech

 • tisk pinů do PDF hromadně dle vrstev, nebo tisky jednotlivých pinů vše s živými odkazy do mapy na vrstvu, nebo pin. (Možnost předání aktuálních dat v PDF při zachování vazeb na “živá” data.

 • možnost provázání pinů k jejich vzájemné koordinaci. + provázání do sady vrstev - výkresu.

 • informování zapojených o změně stavu sledovaných - komentovaných pinů.


 • vkládání veřejných komentářů s možností sledování stavu vypořádání

 • editace pinů a map při zachování všech nastavení.


 • komunikační rozhraní - strukturování kontaktů dle zvolených oblastí zájmu.

 • základní osobní profil - komunikace dle standardu GDPR. Možnost nastavení oblasti sledování a zájmu.  

 • strukturované zasílání jednotlivých i individuálních e-mailových zpráv dle zvolené oblasti zájmu.

 

Funkce lze využít pro

 • průzkum a analýzu území

 • k práci rozborům výkresů a dat

 • k návrhu projektů a opatření

 • ke koordinaci cílů a záměrů

 • k návrhu, ověřování a kontrole strategií

 • ke komunikaci a zapojení různých stran

 • k odbornému i laickému komentování, spolupráci a sběru zpětné vazby

 • k tisku a předání aktuálních dat.

 • ke správě a kontrole nahraných dat, k jejich snadné údržbě a aktualizaci


Připravuje se

 • plnohodnotný strukturovaný tisk všech nahraných dat dle uloženého zobrazení a vlastního nastavení.

 • průvodce prohlížením

…… průběžně řada dalších funkcí a nastavení


 

Přírodní park potřebuje znát své hodnoty, aby je bylo možné chránit. - Prohlédněte si zadání a požadavky MČ P6.

Pro zajištění rozvoje území v souladu s potřebami přírodního parku je nezbytné zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace. Důvodem vzniku přírodního parku je ochrana jedinečného charakteru harmonické kulturní krajiny. Územní plán vymezuje funkční plochy, ale charakterem území se nezabývá. Návrh nového metropolitního plánu je pro Šárecké údolí nefunkční. Rozšiřuje neúměrně zastavitelné plochy a člení údolí do různých lokalit, přestože je nutné brát údolí jako jeden celek.

Zadání územní studie

Požadavky městské části Prahy 6Pravidla musí platit pro všechny stejně. Pro nás i pro druhé. - Pojďme si všichni otevřeně říci co chceme a potřebujeme. Hledejme společný zájem.

Říkáme něco jiného než si myslíme a předpokládáme, že druzí jednají také tak. Myslíme "za roh". Stejné chování tak vyžadujeme i po naší samosprávě i státní správě. Tím velice kompikujeme možnost shody a jsme málo efektivní. Je na čase to změnit

Správní orgány obcí, měst i státu neustále musí řešit rozpor mezi tím co tvrdíme veřejně a požadujeme po druhých a s tím co požadujeme sami pro sebe. Učíme je tím nedůvěře.  Bez rovného a transparentního jednání není možné budovat vzájemnou důvěru a  tedy ani efektivně řešit společné problémy. I řešení prostého problému se stává rébusem, protože nehledíme na to co je, ale všichni neustále vymýšlí co by být mohlo. V atmosféře nedůvery nevěříme faktům, spoléháme se na pocity a vlivové dohody.  Neustále dělíme společnost na my a oni. Ve skutečnosti však všichni máme společný zájem zvyšovat kvalitu a hodnotu území za které odpovídáme.  

V drobném měřítku údolí je každý zásah významný. Podobu území ovlivňují všichni majitelé a správci. Všichni mají společný zájem chránit a rozvíjet klíčové hodnoty území a tím zhodnocovat i vlastní nemovitost. Pro jejich rozvoj a ochranu je nutná vzájemná spolupráce. To bez aktivní účasti a zapojení těch kterých se územní studie týká není možné.

Východiskem pro naši práci je transparentně pojmenovat problémy a pokusit se najít nejlepší variantu řešení.

To nedokážeme sami. Potřebujeme silnou zpětnou vazbu a nalezení co nejširší shody. Hledáme co nás spojuje a jaké máme společné zájmy.

50 % území je soukromých, 50 % veřejných.

Sdělte co si přejete, co se vám líbí, komentujte návrhy řešení a projektů. Podívejte se, jak je popsáno a pojmenováno místo, které znáte, vlastníte, užíváte a přidejte vaše vyjádření nebo komentář.

Zpracování územní studie je rozděleno do jednotlivých fází. Aktuálně projednávaná fáze je označena na časové ose.

Zapojte se:

- Vyberte oblast vašeho zájmu


- Pokud chcete být stále v obraze a mít vše podstatné u sebe, nechte si poslat souhrnné informace z vybrané oblasti na e-mail


- Pokud nechcete informace do e-mailu, nemusíte nic vyplňovat a dejte jen pokračovat- Máte námět, něco jsme zapomněli? Přidejte komentář do mapy
- Podívejte se,co ve vaší oblasti komentují sousedé. Odpovězte, doplňte krátké vyjádření a přidejte Váš vlastní komentář

Děkujeme. 

V případě dotazů nás kontaktujte na:

hodek@axiohm.cz  Jaké jsou největší problémy


1. Chybějící rozvoj městské komunikační sítě a městské infrastruktury. Chci si prohlédnout a komentovat

Obnova příčných spojení, zlepšení průchodnosti územím pro pěší a zklidnění automobilové dopravy je jedním z důležitých úkolů této územní studie. - více o komunikacích -

Dolní Šárka byla vždy součástí velké Prahy. Do poloviny 20. století se Dolní a Tichá Šárka rozvíjela jako přirozená součást širšího území. Dejvic, Lysolaj a Nebušic. Hlavní třídou z Prahy na severozápad byla Velvarská třída, která od Bořislavky pokračovala na Jenerálku a Horoměřice. 

Výstavba sídliště Červený vrch a velkorysá Evropská třída založila novou budoucí městskou osu. Město však nevytvořila. Je stále jen sběrnou komunikací napojující městské okrajové oblasti. Evropská násilně přeťala Vokovice a Veleslavín. Přispěla k izolaci Šárky. Historické cesty a propojení se rozpadají a zanikají. 

Sto let starý komunikační skelet na sever od Šáreckého údolí je dnes naprosto nevyhovující. Místo vesnic o maximálně stovkách obyvatel dnes tyto komunikace propojují sídelními útvary o velikosti okresního města. Není zde odpovídající vybavenost. Zcela chybí kolejová MHD propojující prudce se rozvíjející okraje Prahy. Horoměřická ulice je tak místo vnitřní městské komunikace propojující rezidenční oblasti Prahy přetíženou spádovou komunikací.  


Příklad komentáře :   Velice postrádáme z oblasti Jenerálky bezpečnou osvětlenou pěší cestu na Nádraží Veleslavín a Bořislavku. 2. Nejednotná správa území  - Chci si prohlédnout a komentovat

Součástí této územní studie je popsat a navrhnout management pro území přírodního parku, který umožní roztříštěnou správu sjednotit a koordinovat. - více o koordinované správě -

Občané vidí, že rozvoj města neodpovídá jeho možnostem. Praha si začíná své problémy uvědomovat. 

Ve složitém systému je nezbytné vyjednat napřed společnou strategii. ČR přijala strategický výhled do roku 2030 a schválený strategický plán má i hl.m. Praha. Praha vypracovala plán udržitelné mobility a připravuje implementační dokumenty. Pro společný úspěch je nutné dohodnuté strategie dodržovat a v souladu s nimi navrhovat řešení dílčích problémů, nebo pokud nejsou strategie vyhovující je třeba jednat o jejich změně. 

Hl.m. Praha zpracovává systémová data, která nabídla MČ a veřejnosti k dispozici. Usiluje o nový stabilnější územní plán, který se více než na funkce ploch zaměří na strukturu města. Hl.m. Praha je zároveň kraj a proto se musí věnovat především koordinaci s ostatními kraji a koordinaci jednotlivých MČ. 

Praha musí rozhodovat o věcech, které přesahují významem MČ, ale dílčí rozhodování musí být v rukách místních samospráv.

Jednou ze zásadních připomínek k MPP je požadavek MČ Prahy 6 na možnost zpracovávání závazné podrobnější územně plánovací dokumentace. Nutná je i daleko aktivnější spolupráci jednotlivých MČ. 

Hl.m.Praha musí úkolovat své správce, aby své záměry s potřebami MČ aktivně koordinovali. Město musí umět svým občanům nabídnout sjednocenou koordinovanou správu, která bude schopna reagovat na jejich aktuální problémy a potřeby. 


Příklad komentářeMagistrát v rámci revitalizace nivy potoka na Žežulce  plánuje upravit terén i v místě dnešního dětského hřiště. Bude odstraněno? V údolí chybí obyčejné hřiště na míčové hry a dětské hřiště je zde jediné. 


3. Chybějící shoda na rozvoji navazujícího okolí  Chci si prohlédnout a komentovat

Dolní a Tichá Šárka je územím uvnitř města. Území kolem Evropské je ale stále rozvíjeno jen jako příměstí a území na sever od Šárky je vnímáno jako městská periferie i když zde žijí občané městským životem a počtem dosahují velikosti okresního města. - více o vizi rozvoje města -

Z připomínkování metropolitního plánu vyplynulo, že občané intenzivně poptávají předvídatelnost rozvoje města. Zároveň mají jasnou vizi co jim má město nabídnout. Chtějí město přátelské, bezpečné a zdravé. Občané chtějí místní vybavenost a služby. Strategické dokumenty hl.m. Prahy popisují představu rozvoje města, které se od představ občanů v principu neliší. 

Praha dnes prakticky nic nevyrábí. Je městem služeb a služby je třeba rozvíjet tak, aby mohly být svým občanům co nejblíže.

Praha je bezkonkurenčně nejbohatší oblastí ČR. Má největší inovační potenciál a proto musí být inovačním leaderem. Blízkost letiště, potenciál vysokých škol, kvalitní bydlení spolu s plochami pro výzkum a vývoj může nabídnout konkurenceschopný mix pro špičky ve svém oboru.    

Rozvíjející se části města je třeba mezi sebou propojit atraktivní- rychlou (kolejovou) MHD. Město krátkých vzdálenosti znamená, že velké městské části si musí umět definovat svá spádová území a ta adekvátně rozvíjet. Pro malé MČ to znamená domluvu a koordinaci s dalšími MČ, aby spolu reálné spádové území vytvořily. Město pro život a město krátkých vzdáleností znamená místně rozvíjet vybavenost a infrastrukturu. 

Evropská třída se musí stát přátelským městským bulvárem. Nádraží Veleslavín a jeho okolí má potenciál se stát centrem celého svého spádového území. Na sever od Šárky musí vniknout řádné město, které bude obsluhovat navazující metropolitní část. I strategické dokumenty města počítají s tím, že nejbouřlivější rozvoj města bude na jeho okraji a v navazující metropolitní části. 

Občané poptávají život dle spádovosti. Budujme proto město pro život a město krátkých vzdáleností. To znamená město polyfunkční a polycentrické.Příklad komentáře:  V metropolitním plánu je Evropská ul. uvažovaná jako městský bulvár. Strategický plán hovoří o městě krátkých vzdáleností, ale reálně je Evropská  k chodcům až nepřátelská. Nenabízí ani městskou vybavenost. 4. Chybějící shoda na představě co je dolní a Tichá Šárka  Chci si prohlédnout a komentovat

Území přírodního parku prochází 70 let zásadní transformací. Intenzivně využívané zemědělské plochy v Divoké a Tiché Šárce se proměnily na přírodní plochy, které vytváří novou kvalitu. Dolní Šárka je kulturní historickou krajinou, kde je naopak nutné usilovat o její rozvoj a obnovu. - více o vizi rozvoje přírodního parku -

Podoba přírodního parku není do dnešních dnů ustálená. Přirozený vývoj města na sever byl uměle přerušen. Oblast Jenerálky a Červeného vrchu byla intenzivně obhospodařovanou zemědělskou krajinou. Nyní zde převažují rozsáhlé přírodní plochy, kde se místně obnovují historické sady. Změna na přírodní plochy v těchto místech přinesla novou hodnotu. Jedná se o plochy, které mají potenciál být skutečným metropolitním parkem. 

Předpokladem úspěšného rozvoje metropolitního parku je vedení hlavních tras tak, aby nebyly v kolizi se zájmy a potřebami rezidentů. 

Oblast Dolní Šárky je kulturní historickou krajinou. Ochrana a obnova historického kulturního rázu je pro území zcela zásadní. Jedná se o nenahraditelnou kulturně historickou hodnotu a je společným zájmem rezidentů i města tuto oblast takto rozvíjet. 

Hlavní vedení metropolitního parku by mělo vést od Jenerálky kolem Houslí ke Kozím Hřbetům a do Tichého údolí. 

V Dolní Šárce je žádoucí rozvíjet a obnovovat zejména pěší spojení. Je třeba podporovat otevírání krajiny a vytvářet předpoklady pro návrat péče v podobě obnovy sadů, luk a pastvin. Na veřejných plochách rozvíjet oddechovou infrastrukturu a vybavenost. Vše s cílem přinést přiměřené zasahování do krajiny, které zde bylo po tisíce let a utvářelo jedinečný ráz údolí.  


Příklad komentáře:   Obáváme se ale narůstajících konfliktů mezi cyklisty a chodci. Území je i rezidenční.  ul. V Podbabě  je úzkou komunikací. V narůstající intenzitě dopravy roste i cyklodoprava. Cyklisté se zde sráží s chodci na chodníku.  


5. Nedodržování platné legislativy - Chci si prohlédnout a komentovat krajinný ráz -východisko pro definování veřejného zájmu

Územní studie pomůže popsat veřejný zájem. Jeho popsání a pochopení může výrazně zkvalitnit rozhodování státní správy. Klíčovým předpokladem pro posuzování jakéhokoliv záměru v území přírodního parku je soulad s krajinným rázem - více o ochraně veřejném zájmu -

Řada nevhodných zásahů do krajiny nebyla nikdy řádně projednána a povolena. Státní správa neumí svůj oprávněný zájem vymoci. Stavební úřad v Šáreckém údolí opakovaně legalizuje černé stavby, protože nemá funkční nástroj, jak vymoci jejich odstranění. Praha by měla iniciovat úpravu zákona, kdy může stavební úřad nechat sám černou stavbu odstranit na náklad stavebníka.

Žádná zákonná norma nebude nikdy dokonalá. Vše nelze regulovat zákony a normami. Pro společný úspěch a prosperitu potřebujeme společnou kulturu jednání. 

Zásadním problémem pro státní správu je nejasné poznání a pojmenování podoby veřejného zájmu, který musí ze zákona chránit. Právě problematické zjišťování a ověřování podoby veřejného zájmu je jednou z příčin sporů, dlouhých lhůt řízení a nejednotného postupu při rozhodování státní správy. Východiskem pro rozhodování o území přírodního parku je posouzení krajinného rázu.

Příklad komentáře:   V horní části ulice Ke Kulišce si majitel postavil nový více jak 2 m vysoký, masivní, dřevěný, neprůhledný plot. Plot zcela zabránil výhledu do krajiny. Zhoršuje kvalitu veřejného prostoru a je v rozporu s § 30 pražských stavebních předpisů.   


Pořizovatel:

Magistrát hl. m. Prahy

Objednatel:

Městská část Praha 6

Zpracovatel:

axioHM s.r.o. IČ: 27186113

Ing. arch. Vladan Hodek

tel: 228227619

mail: hodek@axiohm.cz


Tato webová aplikace je ve vývoji a v průběhu práce se bude na základě Vašich připomínek a požadavků dále vyvíjet. Za jakékoliv poznatky k funkčním nedostatkům a srozumitelnosti předem děkujeme (aneta@axiohm.cz).