Vlákno 1

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
2. Koncepce
Vladan Hodek
21. 1. 2019, 12:42
Předporstor viaduktu nemá funkčně vyřešenu kolizi pěší a motorové dopravy.
3. Struktura
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 13:09
upraveno 13. 4. 2019, 16:05
Celý protor viaduktu by měl být přeřešen a koordinován s plánovanou zastávku tramvajové tratě realizací protipovodňových opatření.
Do té doby lze realizovat jednoduché opatření ve formě vodorovného značení a drobných úprav tak, aby pěší průchod viaduktem byl logický a bezpečný. Řešení mohou občané nárokovat na odboru dopravy a životního prostředí MČ P-6

Vlákno 2

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 5)
2. Koncepce
Vladan Hodek
21. 1. 2019, 12:52
Nový objekt Břetislavky uzavřel vstup do údolí a vyloučil provedení řádného chodíku byť třeba i jednostranného
3. Struktura
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 15:21
upraveno 31. 5. 2019, 16:16
V rámci rekonstrukce komunikace V Podbabě je navržena úprava, které však bezpečný široký chodník nevytvoří.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 16:20
I po rekonstrukci komunikace bude chodník jen něco málo přes 1 metr široký. viz. dokumentace k ÚR. z roku 2016

Příloha
12. Projednání
Ivan Burda
8. 9. 2021, 18:22
Chodník do Šáreckého údolí směr Jenerálka po pravé straně u č.p. V Šáreckém údolí 2 (Bierhanzlovi) a č.p. 4 (Burdovi), auta najíždějí na chodník a parkují tam, je díky tomu stav chodníku popraskaný, následně propadlý, celkově deformovaný, mezi vozovkou a chodníkem není viditelný rozdíl. Je to důsledek toho, že zde parkují auta návštěvníků objektu Břetislavka. Mnohdy nejde po chodníku ani projít a dochází k nebezpečným dopravním situacím, kdy se vozidla proplétají mezi chodci.
Petr Bierhanzl
14. 9. 2021, 12:48
Parkuje se tam vesele - fotka je tady. Co takhle dát tam ty antiparkovací kolíky?

Příloha

Vlákno 3

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
2. Koncepce
Vladan Hodek
21. 1. 2019, 12:59
Vjezd do údolí ve směru od Evropské i pro větší osobní auto vyžaduje najetí do protisměru
3. Struktura
Družstvo Šárecké údolí
13. 3. 2019, 09:50
Za areál TOP REZIDENCE ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ se připojujeme k uvedenému komentáři. Je velmi problematické i s osobním automobilem odbočit z ulice Horměřická při cestě z centra do ulice V Šáreckém údolí, zejm. pokud z ulice v Šáreckém údolí v daném okamžiku vyjíždějí auta na ulici Horoměřická.
Vladan Hodek
15. 7. 2019, 22:03
Toto se řeší již dlouhou dobu. Záměr existuje. Je potřeba podpořit projekt a projednat realizaci rozšíření křižovatky Horoměřická, V Šáreckém údolí pro bezkolizní otáčení při vjezdu do údolí ve směru od Evropské jako jednu z priorit.
Připravujeme update aplikace kde toto už bude možné. (cca za14 dní)

Vlákno 4

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
1. Analýza
Vladan Hodek
21. 1. 2019, 13:11
Územní studie bude konzultována se samosprávou MČ Praha - Nebušice ohledně návazností oddechových ploch Nebušického lesa na plochy řešeného území.
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 17:09
Analýza byla prezentována na MČ Praha Nebušice a veškeré další kroky jsou zvečejňovány na aplikaci. Pro projednání konceptu se všemi okolními obcemi bude probíhat po projednání s objednatelem a pořizovatelem.

Vlákno 5

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
1. Analýza
Vladan Hodek
21. 1. 2019, 13:15
O rekreačně oddechové funkci Divoké Šárky panuje široká shoda. Územní studie na toto území přirozeně navazuje.
3. Struktura
Vladan Hodek
14. 9. 2019, 16:54
Více o souvislostech viz. oblast 1. Krutec a Jenerálka a oblast 7. osada Jenerálka a rekr. les

Vlákno 6

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
1. Analýza
Vladan Hodek
21. 1. 2019, 13:20
V rámci podpory dobrého fungování rekreačně oddechových území města je vhodné do budoucna vymezit a rozvíjet zelený koridor s pěším a cyklopropojením, mezi Houslemi a Šáreckým údolím
3. Struktura
Vladan Hodek
14. 9. 2019, 16:41
V rámci posuzení oblasti 7. osada Jenerálka a rekr. les již navrhujeme první kroky a projekty, které by měli postupně pomoci tuto vizi rozvíjet.

Vlákno 7

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
1. Analýza
Vladan Hodek
21. 1. 2019, 13:41
Počítat s propojením Šáreckého údolí do Sedlce k železniční stanici a Vltavě zeleným koridorem. Železniční stanice Sedlec je potencionálně nástupním místem pro rekreačně oddechové území v oblasti vltavského kaňonu. Řešení nové zástavby musí vytvářet předpoklady pro propojování oddechových ploch zelenými pásy, ve kterých je vedena bezpečná pěší i cyklo komunikace.
3. Struktura
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 11:23
V. Hodek navrhl do připomínek KÚR, aby tento požadavek byl zohledněn při zpracování podkladové studie na změnu územního plánu.

Vlákno 8

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 4)
3. Struktura
Václav Pekárek
28. 1. 2019, 22:40
V plánu není zaznačena historická cesta, která umožňovala propojení rekreačně oddechových území Baby a Dolní Šárky bezpečným a schůdným způsobem (např. i pro kočárky a děti).
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 15:16
Jedná se o soukromou cestu, kteá sloužila hospodářství mýna V Podbabě k přístupu na pole, které byla tam, kde je dnešní lesík a louka na Babě. Tato cesta byla před více jak 30 ti lety obnovena majiteli a ponechána, aby mohli po ní návštěvnici projít. Byla představa, že lidé se naučí ctít soukromý majtek a budou respektovat, že nemohou po zahradě, kde jsou hospodářská zvířata nechat volně pobíhat psy a sklízet ovoce. Přestože to určitě není problém většiny, permanentní hospodářské škody vynutili její uzavření a slouží nadále jen pro majitele a provoz lesní školky a ekocentra. Nová cesta okolo lomu v kvalitě průchodu s kočárkem je navrhována jako samostatný projekt v rámci této územní studie
11. Projekty nové
Jan Jaroš
4. 12. 2020, 19:02
Neexistující spojení ostrohu (Baby) a dna údolí je jednou z největších malých bolestí lokality. Pro obyvatele Baby je to potenciálně nejkratší spojnice procházkou k přívozu, a dále podél Vltavy, případně do ZOO. K navržeé spojnici kozí stezkou (5) jsem trochu skeptický - nejsem si jist, zda je zde reálné dosáhnout přijatelného sklonu. Navrhuji, aby se majitelé soukromé cesty ještě zamysleli nad možným režimem. Jsem ochoten platit i symbolické vstupné - příspěvky na údržbu či oplocení cesty
12. Projednání
Jan Kučera
3. 9. 2021, 20:29
Účelová komunikace s veřejným přístupem.
Problém nedisciplinovaných uživatelů by se měl řešit jiným způsobem nikoliv omezením prostupnosti krajiny

Vlákno 9

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 5)
3. Struktura
Jan Kučera
31. 1. 2019, 21:32
Na jižní, resp. jihovýchodní hranu údolí by se vzhledem k oslunění údolí měl vrátit historický stav bez vysokých stromů, tj. louky, popř. křoviny a řídký les, palouky
Milan Mašek
17. 2. 2019, 20:40
Společný zájem s komentářem 22.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 14:17
Lesní pozemek ve stráni bude zachován. Měla by ale proběhnout jeho obnova viz. připomínka č. 62. V rámci obnovy lesa bude navrženo řešení i pro horní hranu údolí. V princpu je žádoucí, aby zástavba byla při průchodu údolím skryta za vzrostlou zelení. Může být však obnovena stromy s nižším vzrůstem a tam kde je zástavba dále od hrany, lze mít i keřové porosty.
11. Projekty nové
Jan Jaroš
4. 12. 2020, 19:47
Souhlasím s názorem, že z dálkových pohledů je žádoucí, aby byla souvislá zástavba ŘRD skryta za stromy. Zároveň by územní studie mohla vytipovat místa výhledů z terénní hrany do krajiny. Jedním z takových míst by mohla být pod kostelem sv. Matěje, kde je v plánu vybudování pěší cesty.
12. Projednání
Jan Kučera
3. 9. 2021, 22:05
Požadavek na skrytí souvislé zástavby ŘRD v dálkových pohledech zelení podporuji, s požadavkem na úpravu stávajícího stavu a oslunění údolí se nevylučuje. K hraně údolí se přibližuje pouze část zástavby, část stromů by mohla být nižšího vzrůstu atp.

Vlákno 10

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Vladimír Brož
5. 2. 2019, 17:53
Je možná škoda, že při obnově mostku přes Šárecký potok byla zneprůchodněna cesta, která propojovala ulici Pod Mlýnkem v oblasti domku or.č. 19 s ulicí V Šáreckém údolí. Bylo by vhodné tuto cestu upravit tak, aby byla průchodná.
Vladimír Brož, Pod Mlýnkem 68/4
Vladan Hodek
12. 6. 2019, 22:17
V rámci územní studie bude navržen projekt -obnova pěší cesty prpojující ul. V Šáreckém údolí a Pod Mlýnem ve stopě parcely č. 4130 k.ú. Dejvice

Vlákno 11

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Jan Kučera
5. 2. 2019, 21:30
Stávající mokřad revitalizovat, v místě vybudovat suchý poldr či rybníček s akumulačním prostorem pro zachycení přívalů ze stoky D, resp. plánované dešťové usazovací nádrže na vyústění přepadu stoky D.
Vladan Hodek
15. 7. 2019, 19:07
Problém přečerpávací nádrže je, že nebude stačit a bude docházet k přelivům. Nejúčinějším opatřením by bylo oddělit dešťovou vodu z Evropské do samostatné DUN. Do budoucna by měla být strategie zachytávání dešťových vod v místě spadu a snížit tak intenzitu odtoku. Pro navržený projekt přečerpávací jímky je žádoucí zajistit, aby přeliv působil co nejméně škod. Navrhujeme proto projekt - odkup parcel č. 1662/2 a 1662/1 za účelem vytvoření tůně, mokřadu a poldru k rozložení přepadů z plánované přečeprávací nádrže.
12. Projednání
Jan Kučera
3. 9. 2021, 06:29
upraveno 3. 9. 2021, 06:31
Revitalizace mokřadu je akce navázaná na výstavbu retenční nádrže a může fungovat pouze jako kombinace opatření. Podzemní retenční nádrž 2500m3 jde do realizace, je ale nutné řešit ty největší přítoky, které nádrž nezachytí. Cestou je zmíněná revitalizace mokřadu a samozřejmě zmiňované zachytávání dešťových vod v místě spadu. A jak je správně pojmenováno, jedná se o strategii do budoucna, ale nejbližší desetiletí je možné řešit relativně málo nákladnou revitalizací mokřadu se zvýšením retenčního prostoru (zvýšení nivelety komunikace či hráz) se zatrubněným přepadem do potoka pod ulicí K Dubovému mlýnu, popř. přímo pod ulicí V Šáreckém údolí.

Vlákno 12

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Jan Kučera
5. 2. 2019, 21:35
Nutno vymezit území pro vodoteč sloužící k bezpečnému odvedení přívalových vod z přepadu dešťové usazovací nádrže, resp. poldru, do potoka
Vladan Hodek
15. 7. 2019, 20:31
Jedná se o zásah do soukromé zahrady. Bude se s majiteli jednat. Je navržen projekt - vyřešení bezpečného přepadu z přečerpávací nádrže směrem do potoka - varianta vést podle komunikace jako biotop - prodloužení nivy Zlatnice ke Korku, nebo přes náměstíčko a zahradu parc.č. 4579/1.

Vlákno 13

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Jan Kučera
5. 2. 2019, 21:38
Prostor mezi ulicí V Šáreckém údolí a K Dubovému mlýnu má charakter veřejného prostranství, je však v soukromém vlastnictví a prakticky bez údržby.
ateliér axioHM
15. 2. 2019, 02:27
Připomínka Martina Hájková:
Na zastávce Korek na místě pravděpodobně původní návsi (opět soukromý pozemek u zastávky MHD směrem na Nebušice) nepovolit, aby se stala stavebním pozemkem. Je to zatím jediný prostor, který údolí v této části alespoň trochu otevírá. Naopak by byla vhodná jakási parková úprava prostoru s lavičkami, kde by si pěší a cyklisté mohli odpočinout. Jsem ochotná se o tento prostor také nějak zběžně postarat v rámci minimální údržby.
Vladan Hodek
15. 7. 2019, 20:12
upraveno 15. 7. 2019, 20:23
Je zřejmé, že trojuhelník mezi komunikacemi je veřejným prostorem a měl by být také tak využíván. Proto by mělo dojít k odkupu této parcely městem. Navrhujeme projekt odkup parcely č. 1663 - vytvoření náměstíčka - veřejného prostoru na Korku.

Vlákno 14

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Jan Kučera
5. 2. 2019, 21:45
Obecní pozemek u Malého mlýnku... prodloužení rekreační louky od Šatovky?
Vladan Hodek
16. 4. 2019, 11:01
Využití tohoto pozemku je navrženo jako "projekt revitalizace potoční nivy před Šatovkou na veřejný prostor včetně směny, nebo odkupu na parcelách č. 2280/1. 2216/2, 2216/1, 4144 k.ú. Dejvice".

Vlákno 15

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 4)
3. Struktura
Jan Kučera
5. 2. 2019, 21:50
Obnovit obecní cestu z prostoru od Žežulky k přírodní památce Dolní Šárka - Žežulka.
Marek Brychcín
13. 3. 2019, 18:28
Plně podporuji, cesta byla v minulosti jednou ze spojnic mezi Šáreckým údolím a Lysolaji. Jde o krásnou vozovou cestu až na vršek kopce. Je však zarostlá a ve spodní části protiprávně zabrána nájemníky usedlosti Žežulka. Spolek Šárecké údolí již podal podnět Magistrátu HM Prahy ke zjednání nápravy. Magistrát zatím žádné aktivní kroky nepodnikl.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 13:34
Řešení otevření obecné cesty je navrženo formou samostatného projektů. Všechny projekty budou zhodnoceny, seřazeny dle priorit a postupně realizovány.
(Obnova a otevření cest je považována za prioritní problém).
11. Projekty nové
Jan Jaroš
4. 12. 2020, 19:58
Je neuvěřitelné, že parcely 2314 a 2316, které patří městu jsou aktuálně neprostupným, soukromně zabraným oploceným územím. Cestu, kterou je zde bez pochy nutné obnovit jsem ale nenašel v hlavním výkrese pěší dopravy /nebo se jen špatně dívám? /

Vlákno 16

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Vladan Hodek
12. 2. 2019, 16:11
Připomínka - e-mail manželů Ptákových:
Žádat dokončení stoky D vybudováním vyhnívací nádrže v souladu s původním projektem
Družstvo Šárecké údolí
13. 3. 2019, 09:59
Pokud by mělo dojít k vybudování vyhnívací nádrže, budeme za Družstvo Šárecké údolí zastupující majitele 50 řadových domů požadovat vzhledem k blízkosti rezidenčního areálu takové úpravy projektu a implementaci takových technologií, aby nedocházelo k omezování majitelů domů, zejm. k žádnému šíření zápachu po okolí.
Vladan Hodek
15. 7. 2019, 20:40
Nebude se jednat o vyhnívací nádrž, ale o podzemní přečerpávací nádrž. Se zápachem by problém být neměl pokud bude řádně udržována a spravována. Je však potřeba, aby se v rámci tohoto projektu řešili i navazující problémy. viz. PIN 11, 12, případně 13

Vlákno 17

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Vladan Hodek
12. 2. 2019, 16:12
Připomínka manželů Ptákových:
Nezhoršit kvalitu života zdejších obyvatel zvětšením kapacity ruzyňského letiště nebo vedením pražského okruhu v blízkosti
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 18:01
upraveno 14. 9. 2020, 18:02
Strategický rámec ČR 2030, který je platný a závazný doporučuje směřovat rozvoj do regionů a nekoncentrovat investice na jedno místo. Doporučuje rozvíjet rychlovlaky a tím zlepšit předpoklady pro zvýšení atraktivity a dostupnosti i méně atraktivních regionů než je Praha. V souladu s touto strategií by tedy bylo směřovat další rozvoj letecké dopravy i na další letiště s tím, že díky propojení rychlovlaky by byla Praha pohodlně a rychle dostupná třeba z Pardubic.

Vedení pražského okruhu je umístněno platným územemním plánem. Důležité je ale jak je navrženo. Dálnice dle EIA podmínky dopravy v Praze nezlepší. Jedná se o státní investici. Pokud je nutné vést dálnici tudy a není jiná vhodější alternativa, pak je nutné to udělat tak, aby městu neublížila. Analýza ukazuje, že pokud by byla dálnice vedena z větší části pod zemí a sjezdy byly umístěny tak, aby se nevytvářelo krátké spojení na vnitřní okruh a do centra města, je možné v trase dálnici umístit. Dálnice není městotvorná. Prioritním zájmem města musí být rozvoj zdravého města pro život a města krátkých vzdáleností. Těmto strategickým prioritám, které jsou součástí strategie hl.m. Prahy se musí přizpůsobit i vedení dálnice.

Vlákno 18

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Vladan Hodek
12. 2. 2019, 16:17
připomínky manželů Ptákových:
1) nezvětšovat zastavěné plochy (ještě v 70. letech zde byla "stavební uzávěra")
2) ničím nezvyšovat automobilový provoz v údolí, který tady zhoršuje kvalitu ovzduší a už teď je v dopravních špičkách kritický (policie by
měla kontrolovat zákaz vjezdu nákladních aut a více měřit rychlost)
3)údolí by mělo zůstat součástí zeleného pásu kolem Prahy jako její "plíce"
Tomáš Jedlička
18. 2. 2019, 09:43
Podepisujeme všemi deseti
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 18:59
Územní studie neplánuje rozšiřovat plochy zástavby, spíše je jen upravit tak, aby dávali smysl a území mohlo fungovat.
Počet obyvatel ani do budoucna nebude představovat problém. Navíce jedním z projektů bude výrazné zkvalitnění MHD a tady i zmenšení nutnosti do údolí jet autem například k ZÚŠ. Důležitým opatřením proti navyšování dopravy je zavedení kontroly 30km na co nejdelším úseku, aby se omezil a hlavně ani do budoucna nezvašoval počet projíždějících aut.
Součást zeleného metropolitního pásu by měla být Divoká Šárka až k Jenerálce. Dolní Šárka by pak měla být parkem místního významu, urbanizovanou kulturní krajinou, která má být rekreačně oddechovým územím, ale mimo hlavní metropolitní osu.

Vlákno 19

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Vladan Hodek
12. 2. 2019, 16:20
Připomínka manželů Ptákových:
zabránit tomu, aby Šárecký potok sloužil jako stoka (brouzdají se v něm děti a občas je velmi špinavý - důsledné kontroly, co do něj kdo
vypouští)
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 23:44
V rámci managment plánu pro Šárecké údolí bude navržen pravidelný monitoring kvality vody, který by na různých místech odebral vzorky a zjišťoval odkud dochází k znečišťování Šárecko-Litoveckého potoka.

Vlákno 20

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Vladan Hodek
12. 2. 2019, 16:22
Připomínka manželů Ptákových : - obecně k cestám
Nepřidávat žádný beton ani asfalt (i kvůli vsakování dešťové vody), ale udržovat stávající cesty
Vladan Hodek
16. 4. 2019, 00:00
upraveno 16. 4. 2019, 00:01
Obnova cest je jednou z priorit pro zajištění prostupnosti údolím.

Vlákno 21

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 5)
3. Struktura
Vladan Hodek
12. 2. 2019, 16:23
Připomínka manželů Ptákových:
Šatovka : její nejpotřebnější využití je pro domov seniorů se zahradou (event. sadem)
ateliér axioHM
15. 2. 2019, 02:32
Připomínka Martina Hájková
Podporuji zřízení komunitního centra na Šatovce, kde by se obyvatelé z okolí mohli scházet pod střechou na různé kulturní a regionálně zaměřené akce.
Tomáš Jedlička
18. 2. 2019, 09:42
Podporujeme zřízení domova seniorů + komunitního centra ve výrazně menším rozsahu než je stávající "vítězná" studie, která nerespektuje ráz rezidentního bydlení, je"předimenzovaná" a pro danou lokalitu rušivá. Tzn. - méně staveb, více zeleně.
Tomáš Mejsnar Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šár
27. 2. 2019, 14:12
Stanovisko Českého svazu ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje k výstavbě na Šatovce: V případě plánovaného využití objektu Šatovky se dostává do konfliktu obecná prospěšnost v oblasti sociální s ochranou přírody a krajiny. Se zřetelem ke skutečnosti, že se jedná o umístění nových staveb značného rozsahu na území přírodního parku, a to navíc v těsné blízkosti lokality přírodní památky Dolní Šárka - Šatovka, bylo by vhodnější upřednostnit zájem ochrany přírody a krajiny. Navržený rozsah stavby se nejeví jako příliš šťastný, neboť Úřad městské části Praha 6 začíná v tuto chvíli sám vystupovat jako developer a jde příkladem jiným developerům a místním obyvatelům, což může mít do budoucna nepříznivé důsledky pro přírodní park. V případě prosazení realizace záměru by bylo vhodné kompenzovat ekologický dluh takto rozsáhlé výstavby v lokalitě. Lze si představit např. poskytnutí prostor pro zřízení místního Ekocentra, které v oblasti doposud poněkud paradoxně absentuje a poskytnutí zázemí pro zájmově vzdělávací, ochranářskou a úklidovou činnost Českého svazu ochránců přírody, zejména pro oddíl Mladých ochránců přírody. Zde je pak možné uplatňovat morální apel na generace budoucí, aby přírodní park Šárka - Lysolaje ponechávaly nadále přírodním parkem.

Dovolím si zde zmínit, že organizace Českého svazu ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje (IČ 075 61 831) poptává pro své environmentálně vzdělávací aktivity (viz ustavující dokument organizace) zázemí v Šáreckém údolí (sídlo, klubovnu, případně prostory pro zřízení Ekocentra). Za případné nabídky předem děkujeme. Tomáš Mejsnar csop@sarka-lysolaje.cz

Veřejný rejstřík:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1029130&typ=UPLNY

Ustavující dokument organizace:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=54905098&subjektId=1029130&spis=1147814
Vladan Hodek
30. 5. 2019, 07:30
upraveno 1. 6. 2019, 07:42
Cílem projektu je vytvořit prostor pro důstojené stárnutí a ústupové sociální byldení a komunitní služby, je to tedy mix funkcí a to je určitě v pořádku.

Existuje dostatek relevantních dat, které potvrzují, že záměr v tomto místě pro tento typ využití je opravdu vyhovující. Ústupové bydlení se týká cca 1/5 seniorů bydlících v nájemních bytech a to zejména z ekonomických důvodů. Nikdo neví počet, ale v Praze 6 to bude potřeba v řádu několika set obyvatel - seniorů. Samotná Šatovka tedy problém určitě neřeší, ale je významým a správným počinem.

Zároveň je velice žádoucí, aby byl dobře v místě přijat a to i za cenu kompromisu a zároveň je nutné, aby byl v souladu s jedinečností místa.

Zkráceně lze říci, že vítězný návrh ověřil možnosti a byla vybrána nejvhodnější koncepce, kterou je třeba objemově redukovat, aby byla místu uměřená. Nižší počet obyvatel snadněji spolupracuje, ale je potřeba mít učitou kapacitu, aby pomoc, kterou má toto bydlení nabízet v podobě aktivit a služeb mohly fungovat. Z textů níže nelze určit ideální kapacitu, ale orientačně lze řící, že je vhodné mít skupinu seniorů cca do 40 nájemníků, ekonomicky ale platí, že čím více tím lépe. Vzhledem k mixu sociálních ústupových bytů a ústupových bytů pro seniory je pochopitelná požadovaná kapacita mezi 40-50 nájemníky, aby to právě nebylo drahé řešení pro pár vyvolených. Nemělo by to být dogma, ale toto je rámec ve kterém je možné hledat detailní parametry pro dohodu.
Více o potřebách seniorů zde.
https://www.dustojnestarnuti.cz/res/archive/000163.pdf?seek=1489066972.
Jaká je situace v Praze je možné se orientačně podívat zde:
http://www.rscr.cz/wp-content/uploads/2013/03/Studie_2010.pdf
Projekt vychází z konceptu společné komunity a samostatného bydlení v malých jednotkách. Příklad ze světa zde
https://sagecohoadvocates.org/
Na projekt je možné čerpat evropské dotace
http://www.evropskyprojekt.cz/2019/dotace-na-bydleni/

Aktuální podoba záměru v modelu v příloze. Koncept je přijatelný. Z pohledu vlivu na krajinu by bylo vhodné ještě z hmotami pracovat, aby obytné objekty působili méně dominantně a historická Šatovka byla jediným hlavním objektem. Dětská skupina na druhé straně by měla být co nejmenší.


Příloha

Vlákno 22

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
ateliér axioHM
14. 2. 2019, 23:46
Připomínka Martiny Hájkové
Údolí je od Kulišky ke Korku nejsevřenější, velmi tmavé, les zasahuje až k silnici, světlo z pouličních lamp zakrývají větve stromů. Z původních fotografií ze začátku minulého století je patrné, že celý vrch byl jen travnatý s řídce rozmístěnými keři. Ačkoli je to severní svah, byl tehdy zřetelně prosluněný a světlý. Kus od silnice jsou v lese betonové zbytky lavičky, což svědčí o zcela jiném původním záměru využití plochy. Pokud by lesní porost ustoupil alespoň cca 50 m od silnice, údolí by se více otevřelo, prosvětlilo a provzdušnilo. Les je ovšem soukromý.
Milan Mašek
17. 2. 2019, 20:08
K tomuto komentáři se připojuji.
Vladan Hodek
19. 6. 2019, 07:52
Jedním z cílů územní studie je podpořit a ochránit jedinečný charakter přírodního parku, který vychází z pestrosti bioropů a prostředí. Celý rozsáhlý les je nepůvodní. Les je však dnes důležitou složkou přírodního parku. Na severní straně má užitečnou izolační funkci, která odděluje městskou zástavbu. Údolí má malé měřítko a velké stavby pohledově exponované z údolí narušují přírodní ráz. Les však pro údolí představuje také "lesní poušť" tedy stírání pestré škály prostředí. Budeme se snažit Dle pojmenovaných hodnot a potřeb zajisit rekreační funkce a potřeby přírodního parku. Pro přilehlý les to znamená vytvoření mýtit, ochranu jedinečného vřesoviště a stejně tak i vytvořit bezlesý pruhu kolem komunikace.

Vlákno 23

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
ateliér axioHM
14. 2. 2019, 23:50
Připomínka Martiny Hájkové
Je potřeba zpevnit hráze potoka a celkově zkultivovat porost v jeho povodí v okolí Korku. Bylo by potřeba ponechat přírodní ráz okolí potoka a zároveň umožnit běžnou údržbu jeho břehů. Když jsme se v roce 2013 přistěhovali, byla u potoka džungle a skládka, odváželi jsme několik aut odpadků. ... (kráceno)
Vladan Hodek
15. 7. 2019, 20:04
Okolní objekty jsou výrazně výše nad potokem. K potoku se dlouhodobě nasypávala suť při stavební činnosti. Nejvýraznějším problémem je spadlá opěrná zeď, která byla špatně nadimenzovaná a špatně provedena. Situace je ostudná. Řešení jak prostor uklidit, by se mělo hladat ve spolupráci s majiteli okolních nemovitostí. Pro řešení je navržen samostatný projekt vyklizení a zpřístupnění koryta potoka okolo mostku u Dubového mlýna.

Příloha

Vlákno 24

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
ateliér axioHM
14. 2. 2019, 23:52
komentář Martiny Hájkové
Plynofikace oblasti Korku by přispěla k čistšímu prostředí údolí. Sama topím sice v ekologickém kotli, ale uhlím, což beru jako nouzové řešení. Topit elektřinou, peletami nebo zřídit tepelné čerpadlo je pro mě bohužel finančně nedosažitelné. Zavedením plynu by se výrazně zvýšil komfort mého bydlení.
Vladan Hodek
15. 7. 2019, 18:25
Pro prodloužení plynu je navren projekt: " prodloužení vedení plynu od čp. 2693 na Korek a dál - posoudit možnost a zájem a možnou kapacitu potrubí "

Vlákno 25

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
ateliér axioHM
15. 2. 2019, 02:13
Připomínka Karla Čapka
Vedení jakékoliv zpevněné cesty přes přírodní památku Dolní Šárka je nepřijatelné
Tomáš Mejsnar Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šár
27. 2. 2019, 13:50
upraveno 28. 3. 2019, 05:20
Stanovisko Českého svazu ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje: Nehledě na soukromé vlastnictví pozemků souhlasíme s panem Čapkem. Jakékoliv rozšiřování a zpevňování stávajících cest či vytváření cest nových se v lokalitě přírodní památky Nad mlýnem dostává do konfliktu s ochranou skalního ostrohu, lokalitami zbytků skalních stepí a lesostepí s chráněnými druhy rostlin a významnou faunou bezobratlých živočichů. Současná stezka vedoucí přes přírodní památku Nad mlýnem dostačuje pro pěší turistiku. Větší provoz není pro cenné území přírodní památky žádoucí. Záměr budování cest není v souladu s plánem péče o přírodní památku. V navrhovaném umístění cesty by se navíc muselo jednat o ferratu. (Možná se jedná jen o nepřesné zakreslení navrhované cesty.) Doporučujeme zjistit stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny.

Dovolím si zde zmínit, že organizace Českého svazu ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje (IČ 075 61 831) poptává pro své environmentálně vzdělávací aktivity (viz ustavující dokument organizace) zázemí v Šáreckém údolí (sídlo, klubovnu, případně prostory pro zřízení Ekocentra). Za případné nabídky předem děkujeme. Tomáš Mejsnar csop@sarka-lysolaje.cz

Veřejný rejstřík:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1029130&typ=UPLNY

Ustavující dokument organizace:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=54905098&subjektId=1029130&spis=1147814
Vladan Hodek
13. 7. 2019, 18:17
Přes území nyní vede pěšina. Není nutné budovat žádné cesty, ale je třeba sledovat zátěž tak, aby byla pro území přiměřená.
Za tímto účelem byl navrřen " Projekt č. 6- řešit označení přírodní památky Nad Mlýnem s popisem význačnosti, možnost vyhlídky a regulaci přiměřeného sešlapu"
Popis památky zde :
http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/nad-mlynem/ nebo viz. PIN č. 140.


Vlákno 26

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 7)
3. Struktura
ateliér axioHM
15. 2. 2019, 02:16
Připomínka Karla Čapka
Jako majitel nemovitosti nesouhlasí s vedením cesty přes mostek oddělující Kalinův mlýn a dům U Dudků a tedy ani s cestou v potoční nivě.
ateliér axioHM
15. 2. 2019, 02:24
připomínka Martina Hájková
Podporuji rozšíření silnice alespoň v místech, kde je to možné, a hlavě vytvoření pěší cesty podél údolí. Nesouhlasím s panem Čapkem, že by silnice v okolí Kalinova mlýna byla bezpečná i pro pěší. Chápu, že největší překážkou je osobní vlastnictví míst, kde by cesta mohla vést. Je škoda, že v chráněném území Prahy, které by měli využívat Pražané především k pěším výletům, jim není umožněn bezpečný pohyb.
Milan Mašek
17. 2. 2019, 20:31
"Studie zabezpečení bezpečného pěšího průchodu od ateliéru Promika, která vznikla na objednávku Spolku Šáreckého údolí", již svým názvem napovídá, jak je to s bezpečností chodců v ulici V Šáreckém údolí. Vybudování chodníků tam kde je to možné, nebo odděleného pásu se zpevněným povrchem pro pěší, by dozajista bezpečnému pohybu osob v okolí hlavní komunikace prospělo.
Družstvo Šárecké údolí
14. 3. 2019, 06:39
Za Družstvo Šárecké údolí se připojujeme ke komentáři paní Hájkové, pohyb chodců v některých místech pozemní komunikace je v současné době nebezpečný, a proto podporujeme jakoukoli iniciativu na zřízení souběžného vyvýšeného chodníku pro pěší resp. zřízení oddělené stezky pro pěší skrze Šárecké údolí.
Vladan Hodek
13. 6. 2019, 12:52
Pan Čapek nesouhlasí s vedením cesty přes mostek. Tak ani nebylo vedení cesty zamýšleno. Pro oblast Kalinova mlýna v obecné rovině platí, že se jedná o jedno z nejcenějších míst údolí a není záměrem studie toto jakkoliv narušit. Je ale záměrem zlepšit průchodnost i bezpečnost s tím souvisí i záměr otevření Kalinova mlýna veřejnosti. Konkrétní řešení budeme hledat ve spolupráci se všemi dotčenými a to buď přímo konkrétním návrhem, nebo formulováním samostatného projektu, který by tento problém řešil.
11. Projekty nové
Jan Jaroš
4. 12. 2020, 20:15
Úzké hrdlo celého údolí. Vymezení koridoru pro pěší je nezbytné, je to opravdu nebezpečné místo. Vedení stezky po p.č.4108 je předpokládám nereálné.
12. Projednání
Jan Kučera
3. 9. 2021, 22:36
P.č. 4108 je koryto potoka sevřené mezi opevněné břehy. Navržené řešení cesty mezi korytem potoka a Kalinovým mlýnem po obecních pozemcích je správné řešení a v kombinaci s úpravou paty svahu u zastávky a nájezdu na NN75 je asi maximem možného.

Vlákno 27

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
ateliér axioHM
15. 2. 2019, 02:25
Připomínka Martina Hájková
Cesta z Korku na Jenerálku podél potoka je upravená jen k poslednímu domu. Pak na širší cestu navazuje úzká asfaltová cestička popraskaná od kořenů stromů a se z poloviny zbořeným můstkem přes potok. Jako ideální bych viděla zřízení cesty (obdobně jako cestou od Chorvatského mlýna na Džbán) pomocí dřevěných trámů, aby pod ní mohly kořeny stromů normálně růst a cestu nenarušovaly.
Milan Mašek
17. 2. 2019, 20:15
Vzhledem k faktu, že se jedná o cestu s veřejným osvětlením, je až s podivem v jak žalostném stavu se nachází.
Vladan Hodek
13. 9. 2019, 14:26
Cesta podél Nebušického potoka je důležitou turistickou spojnicí na Nebušice a měla by být použitelnou místní pěší cestou, která spojuje rezidenční oblast Korku a Jenerálky. Oprava cesty je navrřena jako projekt 1.31.
k nahlédnutí zde : https://sarudoli.axiohm.cz/mapy/faze/3#/3@50.10747592476312,14.354903198409733,20,hybrid;true,true,false,false;%5B100,101%5D

Vlákno 28

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
ateliér axioHM
15. 2. 2019, 02:30
Připomínka Martina Hájková:
1) Zřídit zastávku na znamení na křižovatce cest Horoměřická a V Šáreckém údolí (u Národního památkového ústavu), čímž by se zlepšila dostupnost do horní části ulice V Šáreckém údolí. Cesta podél potoka z Jenerálky bývá při večerních návratech z divadel a pod. dost dobrodružná, o což se postarali zatím jen divočáci. Cesta po běžné komunikaci se zdá bezpečnější.
2)Zajistit kratší intervaly autobusu 116, aby se obyvatelé mohli spolehnout na dobrou dostupnost a nepoužívat tolik osobní auta.
Družstvo Šárecké údolí
13. 3. 2019, 10:03
Plně s uvedenou připomínkou/požadavkem souhlasíme, uvedená úprava by značně zlepšila obslužnost veřejnou dopravou minimálně celý začátek ulice V Šáreckém údolí, čímž by mohlo dojít ke snížení četnosti využívání osobních automobilů pro individuální dopravu.
Vladan Hodek
15. 7. 2019, 22:15
1) Zastávka na znamení v tomto místě, kde má zároveň dojít k rozšíření komunikace pro otáčení není reálná. Jako reálné by mohlo být místo nad cihlenou (na začátku osvětlené cesty). Pokud by odtud šlo sejit dolů a projít přes osvětlený areál cihelny bylo by toto místo celoročně dostupné a přístupné.
2) Autobusy 116 by měli pendlovat přes Šárecké údolí z Dejvické na Bořislavku. Tím se jejich frekvence zdvojnásobí. Otáčení busu na Jenerálce je jednou z priorit.

Vlákno 29

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 4)
3. Struktura
ateliér axioHM
15. 2. 2019, 02:31
Připomínka Martina Hájková:
Na Kalinově mlýně zprovoznit mlýnské kolo jako atrakci a z domu a zahrady udělat restaurační zařízení s možností posezení venku a popřípadě i s možností nízkokapacitního ubytování. Ideální by bylo i zřízení malého obchůdku se základními potravinami, protože ten v celé ulici chybí.
Tomáš Mejsnar Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šár
27. 2. 2019, 22:35
upraveno 27. 2. 2019, 22:36
Vhodným využitím pro Kalinův mlýn může být zřízení absentujícího Ekocentra a zázemí Českého svazu ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje. Organizace poptává pro své environmentálně vzdělávací aktivity (viz příloha - ustavující dokument organizace) zázemí v Šáreckém údolí (sídlo, klubovnu, případně prostory pro zřízení Ekocentra). Za případné nabídky předem děkujeme. Tomáš Mejsnar csop@sarka-lysolaje.cz

Veřejný rejstřík: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1029130&typ=UPLNY


Příloha
Vladan Hodek
13. 6. 2019, 08:10
Kalinův mlýn má potenciál být symbolem Šáreckého údolí. Je v majetku MČ. Mlýnské kolo Je možné obnovit a roztočit. Mlýn je velký objekt ve kterém mohou fungovat různé spolky, zabývající se výchovou a vzděláváním. (Skauti, ČSOP, Ekodomov, včelaři), které mohou zároveň zajistit i služby pro průchozí v podobě občerstvení a nebo místních výstav, nebo edukačních programů a kurzů.
11. Projekty nové
Martin Polách
9. 12. 2020, 12:35
jednoznačně podporuji rekonstrukci Kalinova mlýna s jeho oživením, jak je psáno výše. Bude výstupem (doporučením) z Vaší studie návrh na rekonstrukci mlýna?

Vlákno 30

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
ateliér axioHM
15. 2. 2019, 02:36
Připomínka Martina Hájková
Možnost využívání sportovního hřiště Republikán pro místní obyvatele alespoň v určených hodinách.
Vladan Hodek
8. 6. 2019, 04:14
V rámci územní studie budeme jednat o možnostech spolupráce MČ P6 s TJ Republikán a na základě jednání vytovoříme záměr pro otevřenější fungování sportovní plochy. Tento záměr bude v obecné rovině projednán ve fázi návrhu i managmentu území.

Vlákno 31

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
ateliér axioHM
15. 2. 2019, 02:37
Připomínka Martina Hájková
Obnovení koupaliště Šárka, které já znám už jenom z vyprávění. Vím, že tohle už je jen asi z oblasti snů, ale i sny se mohou vyslovovat.
Vladan Hodek
8. 6. 2019, 04:52
Platí stávající územní plán :
SO3 - částečně urbanizované rekreační plochy
Přípustné využití:
Zeleň, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí, pobytové
louky, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, související s hlavním využitím.
Dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních
ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, liniová vedení technické
infrastruktury.

Obnova koupaliště asi není reálná. Je zcela odstraněno. V rámci územní studie budeme jednat s majitelem pozemku o způsobu využití, které by odpovídalo účelu pro který je v územním plánu vymezeno.
Vladan Hodek
8. 6. 2019, 04:53
Platí stávající územní plán :
SO3 - částečně urbanizované rekreační plochy
Přípustné využití:
Zeleň, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí, pobytové
louky, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, související s hlavním využitím.
Dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních
ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, liniová vedení technické
infrastruktury.

Obnova koupaliště asi není reálná. Je zcela odstraněno. V rámci územní studie budeme jednat s majitelem pozemku o způsobu využití, které by odpovídalo účelu pro který je v územním plánu vymezeno.

Vlákno 32

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Jarka Koňaříková
15. 2. 2019, 09:17
Průchod pod viaduktem pro pěší je nesmyslně a nebezpečně řešen. Směrem na Podbabskou na zastávku autobusu cedule vyzývá k přechodu na druhou stranu (přechod není). Chodník pod viaduktem směrem na Podbabskou je úzký i pro 1 chodce.
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 15:59
Celý protor viaduktu by měl být přeřešen a koordinován s plánovanou zastávku tramvajové tratě realizací protipovodňových opatření.
Do té doby lze realizovat jednoduché opatření ve formě vodorovného značení a drobných úprav tak, aby pěší průchod viaduktem byl logický a bezpečný. Řešení mohou občané nárokovat na odboru dopravy a životního prostředí MČ P-6.
12. Projednání
Petr Bierhanzl
14. 9. 2021, 13:48
Proč to studie neřeší?

Vlákno 33

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Jarka Koňaříková
15. 2. 2019, 09:20
Po vjezdu viaduktem do údolí se silnice zbytečně rozšiřuje a řidiči mají tendence ke zvyšování rychlosti. Bylo by potřeba silnici opticky zmenšit značením na silnici a umístit viditelné omezení rychlosti 30 km/h na silnici, opakovaně. Cedule s omezenou rychlostí není viditelná.
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 15:48
Výsledkem územní studie jsou i návrhy projektů pro konkrétní opatření. Pro ul V Podbabě studie navrhuje projekt: "Úprava komunikace V Podbabě - vodorovné a svislé značení, úpravy komunikace a dopravní opatření pro zajištění jízdy cyklistů po vozovce a omezení rychlosti průjezdu motorových vozidel " Tetno podnět je zahrnut do námětů k projektu.

Vlákno 34

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Jarka Koňaříková
15. 2. 2019, 09:23
Cyklisté jezdí po chodníku a ohrožují chodce. Chodník je velmi úzký. Prostoru pro cyklostezku na silnici je málo, ale alespon piktogramy cyklisty v obou směrech by pomohly.
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 13:19
Výsledkem územní studie jsou i návrhy projektů pro konkrétní opatření. Pro ul V Podbabě studie navrhuje projekt: "Úprava komunikace V Podbabě - vodorovné a svislé značení, úpravy komunikace a dopravní opatření pro zajištění jízdy cyklistů po vozovce a omezení rychlosti průjezdu motorových vozidel "

Vlákno 35

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 4)
3. Struktura
Jarka Koňaříková
15. 2. 2019, 09:27
Auta jedoucí omezenou rychlostí 30 km/h kvůli radaru v Lysolajích se to následně V Podbabě snaží dohnat. Omezení 30 km/h zde sice platí také. Chybí radar, či alespoň ukazatel rychlosti nebo častější měření policií. Chodník je velmi úzký a rychle jednoucí auta ohrožují chodce.
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 13:22
upraveno 15. 4. 2019, 10:29
Výsledkem územní studie jsou i návrhy projektů pro konkrétní opatření. Pro ul V Podbabě studie navrhuje projekt: "Úprava komunikace V Podbabě - vodorovné a svislé značení, úpravy komunikace a dopravní opatření pro zajištění jízdy cyklistů po vozovce a omezení rychlosti průjezdu motorových vozidel " Vhodná by byla úprava křižovatky na přednost z prava z Šáreckého údolí, nebo i další úpravy plochy křižovatky vedoucí ke zklidnění. (Pro omezení rychlosti by bylo optimální řešeníprotažení měřeného úseu z Lysolaj až k viaduktu k ul. Podbabská)
11. Projekty nové
Jan Jaroš
4. 12. 2020, 19:37
Souhlasím. Ulice V Podbabě zcela jistě zaslouží rekonstrukci, dopravně zde vzniká příliš mnoho kolizních situací (nepřehledná křižovatka, chybějící cyklopruhy, úzký chodník a pod). Šárecký potok by také zasloužil trochu více vtáhnout do hry.
12. Projednání
Petr Bierhanzl
14. 9. 2021, 13:00
K rekonstrukci ulice V Podbabě (už zase budeme rok bez autobusů?) navrhuji nahradit dlažbu vozovky asfaltem. Cyklisté přestanou jezdit po chodníku, což místní přivádí k zuřivosti (některé).

Vlákno 36

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Jarka Koňaříková
15. 2. 2019, 09:28
Chybí pěší stezka na Babu.
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 15:50
Územní studie navrhuje Projekt: nová cesta od bývalé železniční stanice na Babu přes Podbabské skály.
11. Projekty nové
Jan Jaroš
4. 12. 2020, 19:23
Výborný nápad s pěším propojením na Babu a přeji úspěšné jednání s SŽ, který je vlastníkem pozemků. Vzhledem k prudkému profilu cesty ale půjde v každém případě spíš o horský terén, než o pohodlné klesání. Jsou všechny možnosti propojení mezi horní a spodní úrovní vyčerpány? Co takhle od školky Janákova po úbočí až k lomu?

Vlákno 37

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Jarka Koňaříková
15. 2. 2019, 09:30
Cesta pro pěší z lomu na Babu je žádoucí.
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 15:17
Nová cesta okolo lomu v kvalitě průchodu s kočárkem je navrhována jako samostatný projekt v rámci této územní studie.

Vlákno 38

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Jarka Koňaříková
15. 2. 2019, 09:33
Cesta pro pěší by měla ideálně procházet pod Břetislavkou a navazovat kolem potoka dále do údolí. Ideální by byla pěší nezpevněná stezka kolem potoka celým údolím.
Družstvo Šárecké údolí
14. 3. 2019, 06:48
Připojujeme se k uvedenému komentáři a plně jej podporujeme
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 15:32
Zpracovatel studie na základě hodnocení krajiného rázu a zpracování problémové ,mapy bude kontaktovat majitele a správce a bude usilovat o dohodu, která by vyústila v samostatný projekt realizace pěší cesty od zastávky autobusu podél potoka k zatáčce u bývalého lomu.

Vlákno 39

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Jarka Koňaříková
15. 2. 2019, 09:41
Louka u Žežulky je ideálním místem pro spolkové akce a prostor pro hry dětí v přírodě, bez zásahů civilizace. Ponechat v současném stavu.
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 23:55
V rámci posouzení krajinného rázu je místo hodnoceno jako důležitá rekreačně oddechová plocha

Vlákno 40

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Jarka Koňaříková
15. 2. 2019, 09:42
Dětské hřiště je v žalostném stavu, chybí jakákoliv údržba ze strany MČ.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 18:42
Pro rekonstrukci byla již před lety zpracována projektová dokumentace. Tato musí být zkoordinována s plánovanou revitalizací potoka. Rekonstrukce hřiště je zahrnuta do místně důležitých projektů.

Příloha

Vlákno 41

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Michal Zazvonil
16. 2. 2019, 17:59
Důsledně zajistit dodržování rychlosti, což jde jedině pomocí instalace měřeného úseku. Návrh na jeho instalaci údajně podá MČ Praha 6 opět (podruhé) tento rok.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 15:26
V celém údolí má být 30km/h a měřený úsek by měl být co nejdelší, aby se rychlost vynutila a tím se omezila i atraktivita pro prostý průjezd. Bude to navržené jako samostatný projekt.
11. Projekty nové
Jan Jaroš
4. 12. 2020, 20:02
30 km/h je dost málo a v některých úsecích nemá podle mého názoru opodstatnění. Údolí je řekl bych příliš dlouhé na paušální zónu 30. Měl bych obavu, že to řidiči nebudou brát příliš vážně. Doporučuji spíš optické retardéry, tj. lokální zúžení profilu, využití sloupků a pod.

Vlákno 42

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 6)
3. Struktura
Michal Zazvonil
16. 2. 2019, 18:08
V rámci rekonstrukce komunikace je nutno zajistit dostatečný prostor pro chodce, i za cenu kratšího zúžení vozovky pouze pro jeden směr.
Milan Mašek
17. 2. 2019, 20:36
Asi nejnebezpečnější místo komunikace V Šáreckém údolí. Jak pro pěší, tak pro cyklisty.
Tomáš Jedlička
18. 2. 2019, 09:52
Plně podporujeme připomínku pana Zazvonila
Vladan Hodek
8. 6. 2019, 05:15
Jedná se o nebezpečné a kritické místo. Návrh rekonstrukce komunikace se s tímto problémem snažil vypořádat a došlo k úpravě a vylepšení. V rámci zpracování územní studie budeme ve spolupráci s majiteli přilehlých pozemků řešit možnost dalšího zlepšení. Minimálně o zlepšení rozhledových poměrů, ideálně i o úpravě šířkových poměrů komunikace odkupem proužku parcely.
Vladan Hodek
8. 6. 2019, 05:15
Jedná se o nebezpečné a kritické místo. Návrh rekonstrukce komunikace se s tímto problémem snažil vypořádat a došlo k úpravě a vylepšení. V rámci zpracování územní studie budeme ve spolupráci s majiteli přilehlých pozemků řešit možnost dalšího zlepšení. Minimálně o zlepšení rozhledových poměrů, ideálně i o úpravě šířkových poměrů komunikace odkupem proužku parcely.
Vladan Hodek
8. 6. 2019, 05:15
Jedná se o nebezpečné a kritické místo. Návrh rekonstrukce komunikace se s tímto problémem snažil vypořádat a došlo k úpravě a vylepšení. V rámci zpracování územní studie budeme ve spolupráci s majiteli přilehlých pozemků řešit možnost dalšího zlepšení. Minimálně o zlepšení rozhledových poměrů, ideálně i o úpravě šířkových poměrů komunikace odkupem proužku parcely.

Vlákno 43

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 4)
3. Struktura
Michal Zazvonil
16. 2. 2019, 18:10
Provést slíbenou revitalizaci dětského hřiště.
Tomáš Jedlička
18. 2. 2019, 09:54
Plně podporujeme
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 18:45
Revitalizace je zahrnuta do místně prioritních projektů viz. PIN 40, kde je i situace s přílohou.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 18:45
Revitalizace je zahrnuta do místně prioritních projektů viz. PIN 40, kde je i situace s přílohou.

Vlákno 44

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Milan Mašek
17. 2. 2019, 21:13
Pokud platí stále stav z roku 2018, veřejnou kanalizaci dokončenou a zkolaudovanou před cca 5 lety nelze stále oficiálně a bez vyjímek využívat. Dle vyjádření PVK, "kanalizační stoka v ulici není v provozování PVK, neboť PVK není provozovatelem této stoky". Hl. město Praha, resp. Pražská vodohospodářská společnost, která město zastupuje, neuzavřela s PVK do této doby smlouvu.
Stálo by za prověření, v jakém stavu je situace nyní a zjednat prostřednictvím městské části nápravu.
Tento bod má návaznost na některé další, týkající se čistoty vody v Šáreckém potoce, tzv. stoky D, apod.
Vladan Hodek
15. 7. 2019, 20:36
V rámci územní studie se počítá i s návrhem managment plánu, kde bude i seznam všech správců každé oblasti. V rámci fáze infrastruktura ověříme kdo nyní stoku spravuje.

Vlákno 45

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Milan Mašek
17. 2. 2019, 21:25
Zpevněné a osvětlené cesty pro pěší do Šáreckého údolí existují. Nikoli však v řešeném území, natož pak v části okolí Jenerálky. Je tedy škoda, že označená cesta s funkčním veřejným osvětlením vede "od nikud nikam". Úsek mezi novou zástavbou v místě bývalé cihelny a sídlištěm v okolí Bořislavky by - po nutných opravách a dobudování - mohl takovou funkci plnit.
Družstvo Šárecké údolí
13. 3. 2019, 09:57
Zcela souhlasíme a pro doplnění uvádíme, že by bylo vhodné v rámci rekonstrukce ulice Horoměřická doplnit vedle vozovky zvýšený chodník pro pěší. Při využití uvedené zpevněné a osvětlené cesty by se tak chodci ze Šáreckého údolí dostali zcela bezpečně až na metro Bořislavka. V současné době chodí případní pěší po vozovce, což je velmi problematické a hlavně nebezpečné.
Vladan Hodek
14. 9. 2019, 15:45
Řešení bezpečného pěšího spojení je jedou z priorit této územní studie. Propojení cest navrhujeme v projektech pro oblast 1. Krutec a Jenerálka a 2. Zlatnice a Korek. Prohledněte si na aplikaci průvodce jednotlivými oblastmi. Zpracované posouzení je podkladem pro návrh. Jakékoliv doplnění, nebo připomínka je vítána.

Vlákno 46

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Milan Mašek
17. 2. 2019, 21:31
Stav autobusových zastávek v údolí (ve valné většině případů), musí nutně vést k domění, že Praha 6 je jedna z nejchudších v regionu.
Vladan Hodek
14. 9. 2019, 15:51
Celý průjezd přes osadu Jenerálka je velice neutěšený. Je celoměstským zájmem vytvořit z Jenerálky místo křížení rekreačních tras. Součástí řešení musí být revitalizace celé komunikace, aby zde byl zajištěn bezpečný průjezd cyklistů a průchod chodců. Součástí řešení musí být i revitalizace městské vybavenosti. Náměsty projektů je možné prohlédnout v části 1. Krutec a Jenerálka

Vlákno 47

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 4)
3. Struktura
Tomáš Jedlička
18. 2. 2019, 09:34
Jedličkovi - Uvítali bychom rekultivaci - rekonstrukci turistické cesty do Lysolaj. Při větším dešti se je ulice V Šáreckém údolí zaplavována bahnem z této cesty, pěšina je špatně schůdná, pro rodiny s malými dětmi - kočárkem v podstatě neprůchodná.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 23:24
Oprava "Lysolajáku" cesty do Lysolaj je začleněna jako projekt.
Oprava a údržba cest je jednou z priorit.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 23:24
Oprava "Lysolajáku" cesty do Lysolaj je začleněna jako projekt.
Oprava a údržba cest je jednou z priorit.
12. Projednání
Ivan Burda
8. 9. 2021, 18:42
Mohu potvrdit, že tato cesta je ve špatném stavu, místy vymletá, problematicky schůdná. Podporuji návrh pana Jedličky.

Vlákno 48

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Tomáš Jedlička
18. 2. 2019, 09:50
Zlepšení televizního signálu a možnost rychlejšího internetového připojení
Vladan Hodek
18. 4. 2019, 00:36
Výsledkem územní studie budou i jednotlivé projekty. Pro ty budou vyjednány priority a pak se budou postupně realizovat.
Do seznamu projektů byl zadán i projekt : "Nalezení nejvhodnějšího řešení zlepšení televizního a datového přenosu i signálu telefonních operátorů."

Vlákno 49

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Vladimír Brož
19. 2. 2019, 10:59
Dovoluji si požádat o pomoc ve věci: „Lípa svobody v Šáreckém ůdolí“. Tato lípa je vedena v databázi na webu: www.prazskestromy.cz. Lípa roste naproti Heřmanova dvoru jako významný strom s číslem 15 této databáze. Spolek Šárecké údolí zamýšlí umístit k tomuto stromu plaketu, kde by bylo vzpomenuto 70 let ukončení II. Světové války a možná též i 100 let naší republiky. Bohužel data o tomto stromu jsou nesprávná, neboť v databázi je uvedeno, že strom byl zasazen v roce 1985 ke 40-tému výročí ukončení války. K tomu, že lípa byla zasazena v r. 1945 mohu přiložit kroniku Šárky z r. 1955, kterou sepsal občan Šárky Antonín Hlaváček pro názvem. „Dějiny Šárky, Podbaby, Dejvic“, kde se uvádí na str. 28, cituji: „Ku konci chci vzpomenouti ješte jednoho památného stromu. Na úpatí cesty "Umrlčiny" na malém paloucku byla v kvetnu l945 zasazena místním revolucním výborem na památku kvetnové revoluce a na oslavu našeho osvobození lípa. Zmiňuji se o ní, protoze je snad jiz zapomenuta.“. Naštěstí dodnes žijí někteří svědci, kteří mohou tento fakt potvrdit. Lípa je zasazena na soukromém pozemku. Kde majitelem je p. Pavel Buňata, tel. 602 542 422. Jde o katastr Dejvice, č. parcely 2118. Majitel pozemku odmítl umístění plakety u stromu, i když uznává jeho význam. Dovoluji si tímto požádat o pomoc v této věci a pokusit se najít nějaké kompromisní řešení.
Vladan Hodek
8. 6. 2019, 05:27
V rámci projednávání krajinného rázu a návrhu řešení územní studie budeme jednat s majitelem na možnosti označení památného místa a doplnění vybavením jako významného místa zastavení parc. č. 2118, nebo na případném odkupu MČ P6.

Vlákno 50

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 4)
3. Struktura
Vladimír Brož
19. 2. 2019, 11:07
Zde, přibližně v těchto místech je u cesty zvané Bašťák je stařičká zděná studánka, údajně v místě bývalé kapličky. Tato studánka je v dezolátním stavu a pokud se v rozumné době neprovede důkladná oprava, dojde k jejímu úplnému rozpadu. Zdravím a děkuji Vl. Brož Pod Mlýnkem 68/4 160 00 Praha 6
Vladan Hodek
12. 6. 2019, 22:22
V rámci území studie bude navržen projekt -obnova zděné studánky - bývalé kapličky
Vladan Hodek
12. 6. 2019, 22:23
V rámci území studie bude navržen projekt -obnova zděné studánky - bývalé kapličky
12. Projednání
Jan Kučera
3. 9. 2021, 22:45
O kus výše je přepad dešťové kanalizace zřejmě z oblasti Hanspaulky. Takovýchto přepadů je pod hranou údolí mnohem více a kromě bleskového zvyšování průtoků v potoce přispívají k erozi. Bylo by žádoucí prověřit oprávněnost těchto přepadů a vlastníky směřovat k retenci dešťových vod.

Vlákno 51

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Alena Sadílková
24. 2. 2019, 17:32
Při jízdě autem z Nebušic do Horoměřic je třeba na křižovatce "Jenerálka" odbočit z vedlejší Nebušické ul. do leva na hlavní Horoměřickou ul. Bohužel je výhled do leva značně znemožněn čím dál hustějším křovím, zvláště v době vegetace. (V zimě jsou vidět světla jedoucích aut skrze holé větve.) Často nastává situace, že do poslední chvíle není vidět, kdo z leva vyrazí, zvláště motocyklisté, ale i z kopce rozjetí cyklisté, a současně jde naproti podél "parkoviště", tedy po krajnici, chodec a hrozí vážná kolize. Stačilo by křoví patřičně upravit.
Vladan Hodek
14. 9. 2019, 15:59
Jenerálka jedním z klíčových míst Šáreckého údolí. Komunikace Horoměřická je brána do budoucna jako jedna z radiál přivádějící dopravdu do Prahy. To vůbec neodpovídá charakteru komunikace ani potřebám území. Územní studie upozorňuje, že komunikace Horoměrická je místní komunikací, která má zejména propojovat rezidenční oblasti Prahy. Historická úloha této komunikace nebyla potvrzena vývojem města. Navrhujeme proto, aby byl průjezd Jenerálkou upraen tak, aby zejména podpořil rekreačně oddechovou funkci území. Vytvořil předpoklady pro bezpečný pěší i cyklistický průjezd. To sebou nese ne jen ořezání, ale celkovou revitalizaci komunikace. Její zlidštění a zklidnění. Samozřejmě i zvýšení přehlednosti a bezpečnosti. Více viz. oblast 1. Krutec a Jenerálka, případně 7. osada Jenerálka a rekr. les

Vlákno 52

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Alena Sadílková
24. 2. 2019, 17:40
Ulice Horoměřická je od Jenerálky k Pučálce lemovaná nádhernou přírodou - skalami, stromy a stráněmi a bohužel i neuvěřitelným nepořádkem. Spousta odpadků, igelitových sáčků vlajících už 2 roky na stejném stromě zmizí z očí, jen když napadne hodně sněhu nebo když to zakryje bohatá letní vegetace.
Vladan Hodek
14. 9. 2019, 16:09
V rámci územní studie navrhujeme i managment plán pro území. Nepořádek je zejména na neudržovaných soukromých parcelách. Město jej z tohoto důvodu neřeší. Jedná se však o přírodní park. Je proto nurné aby město s majiteli komunikovalo aktivně spolupracovalo a hledalo kreativně způsob jak rozumnou správu území zajistit. Nabízí se celá řada způsobů řešení. Konkrétní řešení bude projednáváno v rámci fáze managment.

Vlákno 53

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Alena Sadílková
24. 2. 2019, 17:44
Prosím o krytou zastávku MHD Na Pučálce a také lavičku, protože tuto zastávku hojně využívají zahrádkáři, což jsou povětšinou občané důchodového věku. Za tmy není příjemné vědět, že máte za zády les...
Alena Sadílková
24. 2. 2019, 17:47
Oprava: Zastávka MHD se jmenuje Pučálka.
Vladan Hodek
14. 9. 2019, 16:40
V rámci posouzení oblasti 7. osada Jenerálka a rekr. les navrhuje pro toto místo několik opatření. Předpokládáme, že budou ještě předmětem diskusí. Kromě zastřešení zastávek a laviček by bylo vhodné celý předprostor osady řešit jako místo, kde se bude osada prezentovat. Je zde část nevyužívané plochy, která by se dala otevřít a upravit tak, aby zde mohlo vzniknout místo pro parkování návštěv, nebo i zahrádkářů. Velice přivítáme jakoukoliv spolupráci a zpětnou vazbu. Je možné navrhovat úpravy, které se pak po projednání dostanou do plánů a projektů a v průběhu následujících let budou dle důležitosti skutečně realizovány. Zahrádková osada je v místě metropolitního parku a jeho rozvoj je zájmem celé Prahy.

Vlákno 54

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 4)
3. Struktura
Alena Sadílková
24. 2. 2019, 17:56
Obyvatelé této slepé ulice Na pučálce se mi svěřili, že mají obavy o svou bezpečnost, neboť v případě požáru by neměli kam utíkat, z jedné strany je všude vysoký, dokonce ožiletkovaný plot, z druhé oplocná zahrádková osada. Ulice je navíc úzká a např. sanitka by měla problém se otočit. Jediné širší místo je v místě hydrantu v zemi, na který se najíždět nesmí, aby nebyl poničen.
Dále zde stále nemají možnost napojit se na veřejnou kanalizaci!
Vladan Hodek
14. 9. 2019, 16:31
Komunikace Na Pučálace je původní historická cesta. Pro fungování celého přírodního parku je žádoucí v tomto směru umožnit propojení zahrádkové osady do přilehlého rekreačního lesa. Nepřinese to jen možnost průchodu, ale i zásadním způsobem se přiblíží rezidenční území okolo Pokojné. Pokud se má zahrádková osada svým životem zapojit do života v Šárce a nabízet třeba přebytky ze zahrádek, je zkrácení vzdáleností a dostupnost jednou z podmínek. V rámci územní studie posupně oslovujeme majitele pozemků a zkoušíme najít způsob jak jednotlivá kritická místa v území vyřešit.
9. Revize
Marie Šimková
7. 9. 2020, 11:15
Dobrý den,
jsem zahrádkář a naprosto nesouhlasím s otevření zahrádkové osady veřejnosti. To by znamenalo konec zahrádkové osady a zdá se mi, že je to možná záměrem tohoto konceptu. Už takto máme problémy s krádežemi, a to máme kolem osady vysoký plot. Mezi jednotlivými zahradami jsou pouze nízké ploty nebo vůbec nic. Pokud by byla osada otevřena, opravdu by to znamenalo konec osady. Otevření osady je proti jejím zájmům.
M. Šimková
12. Projednání
V. Vránová
5. 10. 2021, 12:16
Obyvatelé slepé ulice Na Pučálce nemají žádné obavy. Jezdí sem sanitka, pošťák, popeláři a vše funguje bez problémů. Z jedné strany je vysoký plot, ale z druhé strany není žádný plot zahrádkové osady, zde jsou vlastníci pozemků a žádná zahrádková osada. Takže není důvod, proč by se zde cokoliv propojovalo, neboť zde není zahrádková osada !!!

Vlákno 55

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 9)
3. Struktura
Alena Sadílková
24. 2. 2019, 18:26
Zahrádková osada Jenerálka se zde založila před více než 50 lety a zahrádkáři svou činností v ní rozhodně přispívají k udržení zeleně v chráněné lokalitě. V současnosti se řeší různé majetkoprávní vztahy k pozemkům a např. SPÚ se chystá převést pozemky státu do osobního vlastnictví jednotlivých užvatelů zahrádek a jejich organizace. Mám pochybnost o tom, že se tak zahrádkaření zde udrží, že nebudou pozemky postupně skoupeny nějakým developerem, jako se již stalo na 2 ha (z celkových 20 ha) a kde se nyní zahrádkáři s majitelem soudí o svou existenci.
Osobně se domnívám, že čeští zahrádkáři trochu usnuli na vavřínech a tzv. nejdou s dobou. Nesledují světové trendy a neuvědomují si, jaký potenciál v sobě nese existence tak velké a výjimečné zahrádkové osady i jen s přihlédnutím na obrovskou komunitu lidí a možnost jejich přirozeného enviromentálního vzdělávání napříč generacemi, ale také s ohledem na izolovanost a osamělost stále většího počtu jedinců, zvláště starší generace... Jako by si každý dělal jen na tom svém záhonku. Otevření se veřejnosti, po kterém volá i MČP6, by se dalo snadno uskutečnit mnoha akcemi pro veřejnost (např. běh osadou na zahájení a ukončení sezóny), organizovaný prodej přebytků, dny dětí, pomoc s údržbou okolí osady, záchrana žab, atd.
Také velká budova technického zázemí by se dala jistě využít i např. k menšímu občerstvení, dříve tam fungovala vyhlášená moštárna. Dále by se zde mohlo vybudovat veřejné griloviště - jedno z mnoha úspěšně osvědčených po Praze.
Ráda bych se osobně věnovala tomuto projektu, mnoho nápadů již mám zpacovaných a s mnoha zahrádkáři jsem je již konzultovala. Také se zabývám ekologickou stránkou hospodaření v ZOJ a i v tomto vidím citlivé nedostatky, kde by bylo vhodné odborně zasáhnout.
Vladan Hodek
14. 9. 2019, 16:17
Moc děkujeme za krásné, obsáhlé vyjádření i nabízenou aktivitu. Zahrádková osada je velice specifickou lokalitou v rámci celé Prahy. Její rozvoj bude záviset jak na přístupu města, tak na konkrétní aktivitě občanů. Pokusíme se pro spolupráci vytvořit co nejlepší podmínky. Jako předpoklad však vidíme Jenerálku více otevřít pro možnost průchodu. Teprve pokud se dostane i na mentální mapu jako unikátní prostor, může se stát vhodným doplněním přírodního parku. Více viz popis v hodnocení krajinného rázu oblasti 7. odada Jenerálka a rekr. les
9. Revize
Marie Šimková
7. 9. 2020, 11:22
Dobrý den,
opět nemohu souhlasit. Naprosto si nepřeji veřejné griloviště, ani jakýsi běh osadou či podobné aktivity. Znovu opakuji, otevření osady by bylo jejím koncem. V osadě jsem 33 let a nepamatuji se, že by zde byla jakási vyhlášená moštárna. Ano, moštovali jsme vlastní jablka. Ale rozhodně to nebylo nijak vyhlášené a bylo to pouze pro naši potřebu.
Nechci být vhodným doplněním přírodního parku. Chci, aby osada sloužila svému účelu, a to zahrádkářské činnosti. Jak také činí již od roku 1965.
Marie Šimková
12. Projednání
Martin Topfer
9. 9. 2021, 18:15
Současná podoba s vysokým plotem dělá celou oblast nepřívětivou a snažím se ji vyhnout. Jediná cesta vedoucí skrz zahrádkářskou kolonii neumožňuje smysluplné napojení na nějakou traverzující cestu, a fakticky rozděluje severní svah Divoké Šárky na dva nepropojené celky. Uvítal bych všechny snahy o otevření a zpřístupnění tohoto prostoru (minimálně protáhnout současné slepé ulice až do konce zahrádkářské osady pro možné napojení na lesní cesty)
Zuzana Vylda
12. 9. 2021, 22:47
Dobrý den, nepřeji si volně průchozí zahrádkářskou osadu. Je to komunitní celek a jakékoliv změny by narušily společné soužití. Navíc zvýšený pohyb osob by také zvýšil riziko krádeží věcí nebo pěstovaných plodin. Mnohé zahrádky nemají mezi sebou ploty nebo jen velmi nízké a zahrádkářská činnost se nedá provozovat stejně intenzivně po celý kalendářní rok. V zimě je frekvence návštěv osadníků a kontroly chatiček samozřejmě nižší.
Soňa Levková
13. 9. 2021, 21:16
Dobrý den, většina zahrádkářů si nepřeje průjezdnou osadu, chtějí zde v klidu odpočívat a pěstovat. Zároveň jsme velmi překvapeni projektem, který je stále ve většině případů na pozemcích státu a ve správě Státního pozemkového úřadu. Je obrovská škoda, že projekt nebyl představen 395 členům Zahrádkové osady Jenerálka na jejich schůzi, jak bylo plánováno s Ing. arch. Hodkem, aby mohli vyjádřit své odmítavé stanovisko přímo. Přišla covid opatření a členská schůze byla zrušena. Bylo nám sděleno, že studie bude připravena kolem roku 2023. Pro nás všechny zahrádkáře je současná podoba přívětivá a stane se pro nás nepřívětivou až v případě otevření a zpřístupnění prostoru osady.
Zahrádkovou osadu Jenerálka vybudovali zahrádkáři vlastními silami a jen svojí prací a pílí z ní udělali oázu klidu a zeleně. ZO se nebrání akcím pro děti, umožnění grilování nebo např. prodeji přebytků organizovaných spolkem bez trvalého zpřístupnění. Jsme připraveni spolupracovat a uskutečnit akce pro veřejnost, ale v žádném případě nesouhlasíme s nekontrolovatelným pohybem jiných osob než vlastníků chatek a jejich příbuzných po osadě. Za výbor ZO Jenerálka Soňa Levková
David Vydra
13. 9. 2021, 22:27
Dobrý den.
Myšlenka otevření osady komukoliv se mi určitě nelíbí. Už nyní jsou v osadě občasné problémy s neoprávněným sklízením vypěstovaného ovoce a zeleniny, vykrádáním chatiček a možnost přístupu cizím osobám by toto riziko ještě znásobily. Myslím, že nikdo z uživatelů zahrádek nechce „pozornost“ lidí, kteří budou do osady chodit na procházky.
Bez diskuze a představení záměru na případné otevření osady uživatelům zahrádek není možné jakoukoliv změnu přístupu do ZOJ realizovat. Jakákoliv případná změna v přístupu do osady by měla nastat až po většinovém schválení samotnými uživateli zahrádek, k čemuž nedošlo. Bez vysvětlení a porozumění proč je potřeba mít průchozí cestu osadou pro veřejnost, odkud a kam by cesta vedla, kdo by vlastně měl o takovou cestu zájem, jak bude ochráněn majetek zahrádkářů, kdo se bude o cestu starat a udržovat jí, není reálné předpokládat, že by zahrádkáři s takovou úpravou souhlasili. Osobně znám okolní cestičky, které vedou brankami osady do lesa a jedná se pouze o přístupovou cestičku lesem na Jenerálku, nebo k silnici Horoměřická.
ZO Jenerálka není součástí turisticky atraktivní cesty, kudy by lidé běžně chodili. Taková cesta vede Šáreckým údolím, nebo na horní hranici lesa nad osadou. Prosím před jakoukoliv případnou úpravou vstupu do osady nejdříve diskutujte s vedením osady a se zahrádkáři ZOJ.

David Vydra
Soňa Levková
13. 9. 2021, 22:58
Souhlasím s panem Vydrou, je potřeba představit zahrádkářům.
Marie Šimková
4. 11. 2021, 12:16
Já tedy doufám, že si paní Sadílková našla nového koníčka. Krásně popsala zahrádkáře jako spolek gerontů, kterým z izolace pomůže jedině běh napříč osadou.

Vlákno 56

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Miroslav Nový
11. 3. 2019, 17:19
upraveno 11. 3. 2019, 17:20
Jak plánujete řešit vzrůstající dopravu - viz přiložený soubor?

Příloha
Vladan Hodek
14. 9. 2019, 16:53
Řešení tohoto problému je závislé na spolupráci MČ Prahy 6 s hl.m. Prahou i Středočeským krajem.
Z hodnocení území zřetelně vyplývá, že komunikace Horoměřická je místní komunikací, která má spojovat rezidenční oblasti Prahy. Nemá parametry na to aby byla radiální komunikací, která přivádí automobily do vnitřního města. Přestože tato komunikace je historickou spojnicí, vývoj města ji nepotvrdil a město se vyvíjí podél Šáreckého údolí. Šárecké údolí je zásadní rekreační oblastí celoměstského významu a další nárůst na již dnes nározově přetěžované komunikaci není žádoucí. Navrhujeme proto aby MČ Praha 6 prosazovala dopravní opatření, která budou garantovat, že Horoměřická bude i do budoucna místní obslužnou komunikací a ne radiálou do Prahy. Více viz. posouzení krajinný ráz pro oblast 1. Krutec a Jenerálka a 7. osada Jenerálka a rekr. les

Vlákno 57

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Marek Brychcín
13. 3. 2019, 18:03
Otevřít dvůr ZUŠ k parkování aut rodičů vyzvedávajících děti ze ZUŠ. Aktuálně auta parkují na okolní zeleni, kterou tím poškozují. Dvůr ZUŠ je naprosto nevyužitý.
Vladan Hodek
16. 4. 2019, 18:16
Vjezd zde je. Neměl by být problém jej využít. Je však možné, že se nepočítá s parkováním pro veřejnost. V rámci posouzení krajinného rázu je proto navžen " Projekt úpravy řešení dvora ZUŠ pro parkování ve vazbě na místní zpomalení" (zvýšený práh). Bude nutné ověřit rozhledové trojúhelníky a projednat s policií a odborem dopravy.
12. Projednání
Jan Kučera
3. 9. 2021, 21:09
Vlastník sousedních pozemků p.č. 2347 a 2348 deklaroval, že demoluje původní objekt na p.č. 2347 a celý pruh pozemku navázaný na pozemek ZUŠ daruje městu. Vznikl by tak dostatečný prostor pro dopravní obslužnost ZUŠ vč. dostatečných rozhledových úhlů a nebylo by tedy ani nutné řešit projekt parkování na druhé straně silnice u pomníku Jana Husa.

Vlákno 58

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Marek Brychcín
13. 3. 2019, 18:07
Pomník Jana Husa:
MČ Praha 6 by měla zařadit tento pozemek do programu pravidelné údržby (sekání trávy, hrabání listí, stříhání keřů). Pomník byl v minulosti zarostlý a nebyl vidět. Spolek Šárecké údolí pozemek vyčistil, MČ P6 přislíbíla se o pomník starat. Kromě otevření láhve šumivého vína zástupcem MČ u pomníku na 600. výročí Jana Husa se ale nic nestalo, pozemek aktuálně udržují ve volném čase dobrovolníci.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 15:30
Pro veřejné plochy bude navržen projekt, který bude spadat do managment plánu. Všechny veřejné plochy budou vyznačeny v mapě s popisem k údržbě a bude i jasné kdo to udržuje a kdo za to odpovídá.

Vlákno 59

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Marek Brychcín
13. 3. 2019, 18:09
Vybudování parkoviště pro auta rodičů, kteří vyzvedávají děti v protilehlé ZUŠ. Auta aktuálně parkují na přilehlé zeleni, kterou tím poškozují.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 18:17
Na rekonstrukci komunikace je zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí, kde se počítá se 7-mi kolmými stáními u hřiště. Výkres je v příloze PINu č, 2, který je možné zobrazit ve fázi projekty po zapnutí karty umístěné projekty, nebo zde v příloze. Je to výsledek už proběhlého jednání s policí, dopravou atd. Ověření rozsahu parkování u ZUŠ ale ještě v jednání ověříme.

Příloha
12. Projednání
Jan Kučera
3. 9. 2021, 21:13
Pakliže vlastník pozemků p.č. 2347 a 2348 naplní deklarovaný záměr, demoluje původní objekt na p.č. 2347 a celý pruh pozemku navázaný na pozemek ZUŠ daruje městu, vznikne dostatečný prostor pro dopravní obslužnost ZUŠ přímo u výstupu ze školy a nebude nutné zabírat další zeleň u pomníku Jana Husa.

Vlákno 60

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Marek Brychcín
13. 3. 2019, 18:10
Instalovat patníky nebo zábradlí, které by zabránilo automobilům parkovat na zeleni. Parkují zde auta rodičů, kteří vyzvedávají děti z přilehlé ZUŠ, u které není dostatečná parkovací kapacita.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 18:31
Do budoucna se právě zde má realizovat parkování. Více viz. PIN 59

Vlákno 61

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Marek Brychcín
13. 3. 2019, 18:15
Parcela 2335/1 je aktuálně rozdělena v územním plánu na zastavitelnou a nezastavitelnou část severojižním směrem, přičemž severní část parcely leží v záplavové zóně Šáreckého potoka. Navrhuji nově zastavitelnou část parcely přesunout do její jižní části při zachování poměru zastavitelné a nezastavitelné plochy.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 15:19
Jedná se o změnu územního plánu, která se bude řešit ve fázi návrhu. V principu není snaha zastavitelné plochy rozšiřovat, ale úprava tvaru možná.

Vlákno 62

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Marek Brychcín
13. 3. 2019, 18:18
Naředění (prokácení) lesa u jeho jižního kraje tak, aby nezastiňoval sousední parcely. Na přilehlých parcelách byly v minulosti plodící ovocné sady. Les ale narostl (aktuální stáří lesa je přes 100 let), parcely zastínil do takové míry, že na nich již není možné pěstovat ovoce.
Vladan Hodek
31. 5. 2019, 14:10
V rámci lesního managmentu bude navrženo, aby se podpořila pestřejší skladby lesa, tvořili se mýtiny s drnem tak, aby se otevírala stráň s výrazným reliéfem - rokle, skály.

Vlákno 63

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Družstvo Šárecké údolí
14. 3. 2019, 06:58
Problematické parkování rodičů při vyzvedávání dětí z místní školky, znesnadňující dopravu v začátku ulice V Šáreckém údolí, a to okamžitě po problematickém odbočení do této ulice
Vladan Hodek
15. 7. 2019, 21:43
Problém by měl být řešen v rámci navrhovaného projektu rekonstrukce komunikace od Horoměřické po Zlatnici. Doplnění chodníků a podélných parkovacích stání. Řešit bezpečnost dopravy v klidu v okolí školky. Šířka komunikace umožňuje umístění parkování i chodníků při dodržení minimální šíře komunikace 5,5m.

Vlákno 64

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Dagmar Flieglová
10. 4. 2019, 20:40
Žádám aby v rámci územní studie bylo akceptováno rozhodnutí RMČ č.199/07 ze dne 7.2.2007.
Děkuji Dagamar Fliglová
Vladan Hodek
12. 6. 2019, 22:03
Dobrý den,
požadavky na změny územního plánu budou řešeny ve fázi návrhu dle výsledků posouzení krajinného rázu. V obecné rovině však už v zadání územní studie máme požadavek zastavitelné plochy v přírodním parku nerozšiřovat.
Vladan Hodek
12. 6. 2019, 22:03
Dobrý den,
požadavky na změny územního plánu budou řešeny ve fázi návrhu dle výsledků posouzení krajinného rázu. V obecné rovině však už v zadání územní studie máme požadavek zastavitelné plochy v přírodním parku nerozšiřovat.

Vlákno 65

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 4)
3. Struktura
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 15:24
K zabezpeční lepšího přístupu k ekocentru Šárynka a příjezdu k nemovistosti V Podbabě 29b zde majitel žádá o povolení vybudování nového mostku
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 15:28
V případě dohody se správcem toků a majitelem Břetislavky bude možné mostek a cestu zapojit do pěší cesty, která by mohla zajistit pohodlný a bezpečný vstup do Šáreckého údolí podél Šárecko-Litoveckého potoka. Lze řešit jako samostatný projekt v návaznosti na tuto studii.
Tomáš Hodek
30. 8. 2019, 09:08
Mostek bude rovněž sloužit k pěšímu přechodu přes potok s možností pokračovat dál po pěší cestě podél potoka, proti proudu potoka
11. Projekty nové
Jan Jaroš
4. 12. 2020, 19:27
Mostek a lepší pěší prostupnost místa je výborný nápad :)

Vlákno 66

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 16:42
Na počátku Šáreckého údolí není jediné hřiště, plácek, pro sportovní vyžití. Prostor bývalého lomu je vhodný pro sportovní aktivity.
Vladan Hodek
13. 4. 2019, 16:46
Využití území bude řešeno v další fázi. Pro realizaci je nutná splupráce MHMP. Musí dojít k úpravám pozemků tak, aby veřejné komunikace byly umístěné na veřejných pozemcích a přístup do lomu nevedl přes soukromé pozemky.

Vlákno 67

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 02:29
Nevhodně umístěné kontejnery na tříděný odpad
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 02:39
Nalezení vhodnějšího místa na tříděný odpad bude navrženo jako projekt, který bude buď řešen samostatně, nebo v návaznosti na další úpravy veřejného prostoru.
12. Projednání
Ivan Burda
8. 9. 2021, 18:29
Doporučoval bych rozšířit a protáhnout parkovací místa, nádoby na tříděný odpad přesunout tam, kde nebudou zabírat další parkovací stání.

Vlákno 68

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 02:51
Zvonička má velice jednoduché a neatraktivní provedení. Drobnými úpravami by bylo možné ji doplnit tak, aby se stala zajímavým místem k zastavení
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 02:54
Může být součástí projektu úprav jiného projektu, nebo jako samostaný projek.

Vlákno 69

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 4)
3. Struktura
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 09:37
Průchod na Sedleckou pláň, přes soukromou cestu. Jedná se o průchod, který je pro ty kdo jej znají. Pokud dojde k rozvoji zástavby v Sedlci, bude hojně využíván.
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 09:40
V rámci návrhové části zpracování územní studie bude zpracovatel jednat s majiteli o podmínkách využití, aby se předešlo konfliktním situacím. Zařazeno do posouzení jako projekt obnovy cesty na Suchdol.
11. Projekty nové
Jan Jaroš
4. 12. 2020, 19:30
Průchod na Sedleckou pláň je velmi důležitý a v budoucnu jeho význam zesílí. Doporučuji jako jeden z prioritních výstupů studie v rámci řešení pěší dopravy.
12. Projednání
Petr Bierhanzl
14. 9. 2021, 14:02
Jak zástavba Sedlec, tak propojení se Suchdolem resp. Sedleckou plání sem přivede davy lidí, což je sotva žádoucí.
Vyražením pro tyto pěší může být setkání s ve stráních sídlícími divokými prasaty, zejména v době říje.

Vlákno 70

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 11:19
Průmyslové zábradlí stejně jako zábradlí na mostkách k vilám neodpovídá charakteru území. Půdodní mostky měli stylové zdobené zábradlí podle charakteru vil.
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 11:26
Majitelé nemovistostí měli možnost v rámci rekonstrukce mostků individuální zábradlí požadovat, ale až na 1 vyjímku k tomu nedošlo. Jakékoliv úpravy jsou již věcí majitelů napojovaných nemovitostí. Řešení u viaduktu by mělo být pak předmětem samostatného projektum který bude upravovat celé předpolí ve vazbě na tramvajovou trať a protipovodňová opatření.

Vlákno 71

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 11:35
Nevhodná stavba domku na horní hraně zahrady
Vladan Hodek
15. 4. 2019, 11:38
Stavba není zapsaná v katastru nemovitostí. Nejedná se o schválenou stavbu.

Vlákno 72

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Vladan Hodek
6. 6. 2019, 22:23
Připomínka Karel Čapek:
Současné vymezení funkčních ploch není úplně správné a neodpovídá realitě, část pozemku 2057 je vyznačena jako stavební a část jako zahrada.
Prakticky se jedná o součást chráněného území (tak se k parcele vyjadřují opakovaně plány péče)
Vladan Hodek
12. 6. 2019, 22:29
Úpravy územního plánu budou řešeny ve fázi návrhu po zpracování posouzení krajinného rázu

Vlákno 73

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
jirka Škvor
18. 6. 2019, 00:52
plot, neprůchodný areál nemá v údolí co dělat
Vladan Hodek
18. 6. 2019, 22:00
Ceká zástavba je postavena v rozporu s územním plánem. Objekty jsou umístěné v ploše ZMK - zeleň městská a krajinná, která bez ohledu na to kdo ji vlastní nemá být oplocená, protože se jedná zeleň veřejnou - rekreační. Dle § 34 zákona o obcích, platí, že veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Navíc realizované objekty jsou obrovské. Místní říkají "školy". Hustota neodpovídá intenzitě plochy OB-A se kterou se kříží.Vše je to o to absurdnější, že se nalézáme v přírodním parku. Stavby neodpovídají charakteru území a zasahují do blízkosti významného krajinného prvku lesostep Pod Kuliškou. Stavby jsou v rozporu s veřejným zájmem, kterým je ochrana po staletí zachovaných lesostepních společenstev.
Jedná se tedy o kompletně černé stavby, které nemohou prokázat výjimečnou přípustnost, ale stavební úřad Prahy 6 je přesto legalizoval. Cílem územní studie je transparentně popsat a vyjednat hodnoty území. Stanovit rozumné regulační zásady, aby nemohlo do budocna k takovým selháním orgánů státní správy už docházet. Zároveň jednat s majiteli, jak důsledky nepřiměřeného zásahu do kulturních, přírodních, historických a estetických hodnot území omezit a začlenit nevhodné objekty do krajiny přírodního parku.
11. Projekty nové
Jan Jaroš
4. 12. 2020, 20:33
Souhlasím s komentářem výše. Gated community nemá v ZMK co dělat. Opravdu velké selhání.

Vlákno 74

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
3. Struktura
Tomáš Bratka
27. 6. 2019, 16:32
V ulici V Podbabě jsou nekvalitně a nevhodně provedeny nájezdy pro automobily přes chodník. Zvlášť v zimním období je snadné na šikmých plochách uklouznout.
Vladan Hodek
13. 7. 2019, 17:02
Problém se týká zejména několika vjezdů zejména u vjezdu do čp. 37 a 2549. Je zde špatně zvolena niveleta vozovky vzhledem k úrovni vjezdů. Norma pro příčný sklon chodníku je 5cm na 1m. Toto zde není dodrženo. Komunikace vykazuje více nedostatků. Byl proto navržen projekt. " 3. Projekt Úprava komunikace V Podbabě - vodorovné a svislé značení, úpravy komunikace a dopravní opatření pro zajištění bezpečné pěší chůze a zajištění omezení rychlosti průjezdu vozidel na 30km/h. (Úprava sklonu chodníku čp. 2549 a 37) "
9. Revize
Květoslav Syrový
18. 9. 2020, 15:03
jedná se o stavebně technický detail, který není součástí územní studie - spíše jde o principiální problém, možný nastavit generálně (požadavek ze strany MČ všem nový vjezdům), původní nevhodně řešené chodníkové přejezdy postupně předělat dle bezbariérové vyhlášky, zejména ale odstranit "kolébky" a ve sklonu mít vjezd jen u obruby, obruba může mít výšku až 5 cm bez ostré hrany a nájezd prudký klidně 1:1, sklon chodníku musí mít max 2% v co největší šířce chodníku

Vlákno 75

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Tomáš Hodek
12. 7. 2019, 19:42
Pro zvířata, skladování sena, dřeva a produktů zahrady potřebuji vybudovat úložný prostor, který xhci zapustit do svahu a na střechu umístit skleník
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 16:38
Stavby jako např. skleník, stodola, sklad zemědělské techniky, apod. by byly v ploše PS posouzeny jako podmíněně přípustné (protože jde o zařízení související s hlavním a přípustným využitím), za předpokladu splnění podmínky, že rozsah bude odpovídat potřebám a kapacitě využití. Konkrétně zde se předpokládá, že vyjasnění a vydiskutování reálných potřeb umožní nahradit provizorní přístřešky a kontejnery kultivovaným řešením. ( Vše platí za předpokladu dodržení výjimečné přípustnosti, tedy, že opravdu bude stavba k oblsuze a údržbě plochy PS).

Vlákno 76

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Vladan Hodek
13. 7. 2019, 17:09
Zachránit unikátní přírodní biotop - Vřesoviště Zlatnice
Vladan Hodek
15. 7. 2019, 19:10
Přírodní památka velice trpí zarůstáním i nepřiměřeným sešlapem v horní části.
Na záchranu je navržen projekt - "managment lesa - pacht záchrana vřesoviště a obecně řešní Přírodní památky Zlatnice (zarůstání nálety a nepřiměřený sešlap a eroze)". Nutno jednat s majiteli pozemků

Vlákno 77

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Václav Stankovič
15. 7. 2019, 20:33
Je možnost informovat se o možnosti umístění protihlukové bariéry na viaduktu V Podbabě? A kde. Děkuji
Vladan Hodek
25. 8. 2019, 21:40
V obecné rovině je nutné získat ověřená data, že v místě dochází k nadlimitní hlukové zátěži. Pak je možné v souladu s legislativou požadovat. nápravu.
V rámci plánované stavby tramvajové tratě, bude tento problém aktuální a projekt bude muset posoudit zátěž jak novou tak stávající.
Není však nutné čekat až na novou tramvajovou trať. Problém je možné řešit hned. Kompletní manuál občana obtěžovaného hlukem nabízí Frank Bold zde : https://frankbold.org/poradna/kategorie/hluk/rada/kompletni-manual-obcana-obtezovaneho-hlukem

Vlákno 78

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Tomáš Hodek
30. 8. 2019, 09:49
Vybudování suchého sklepu ve svahu pro skladování zahradních produktů a chov žížal
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 16:42
Viz. odpověď PIN 75. Součástí posouzení přípustnosti je soulad s krajinným rázem.

Vlákno 79

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
3. Struktura
Jan Kučera
30. 9. 2019, 06:57
Pozemek po bývalé čističce č.kat. 2336/2 a část pozemku 2336/1 před školou jsou dle územního plánu vedeny jako plocha s využitím čistě obytným (OB). Vzhledem k žádoucímu nezastavování potoční nivy navrhuji pozemek změnit na využití jako zeleň městská krajinná (ZMK). Část pozemku přiléhající ke komunikaci by měla mít využití jako parkoviště a obratiště pro školu.

Vlákno 80

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Jan Kučera
30. 9. 2019, 07:15
Územní rezerva dle stávajícího územního plánu OB-B. Je možné do aplikace přidat podklady? Zejména doprava...
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 16:02
Stávající územní rezervu navrhujeme zrušit a nečeprat ji. V koncepci, která zahrnuje širší území navrhujeme přesunout těžiště rozvoje blíže k navrhovanému městskému bulváru v ose Suchdol - Dlouhá míle. V roce 1920 se počítalo, že se stavba prolne od Vokovic a Červeného vrchu až na Suchdol. Tento vývoj se nepotvrdil. Ani metropolitní plán zde s rozvojem nepočítá. (viz. obsah 1.3.11 - MPP hlavní výkres. )

Vlákno 81

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Jan Kučera
30. 9. 2019, 07:27
Územní rezerva v sousedství přírodní památky Dolní Šárka - Žežulka dle stávajícího územního plánu jako plocha pro sport (SP). V sousedství přírodní památky by bylo vhodnější využití analogicky jako sousední pozemky zeleň městská krajinná (ZMK) a vzniklo by tak celistvé ochranné pásmo.
9. Revize
Vladan Hodek
16. 9. 2020, 09:59
V návrhu změn územního plánu jsme změnu na ZMK navrhli, Plocha však leží mimo řešené území. Je i řada jiných ploch, kde by bylo vhodné funkce upravit a uvést do souladu s vizí rozvoje přírodního parku a navazujícího města. Věříme, že zpracovaná územní studie pomůže otevřít diskusi a posune město k nalezení dohody na využití území, které bude odpovídat potřebám města v 21. století.

Vlákno 82

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Zbyněk Hajn
30. 9. 2019, 23:52
1. Pozemek parc. č. 2348 byl historicky součástí viniční usedlosti Purkrabka, která se nachází na sousedním pozemku parc. č. 2352. V horní části pozemku 2348 a 2352 se rozkládaly vinice, ke kterým byl přístup po cihelné příjezdové cestě vinoucí se spodní části pozemku 2348 ve dvou ohybech. Tato cesta sloužila nejenom pro přístup k samotným vinicím, ale i k viničnímu domku pro lisování vína. Cesta se dochovala do současnosti a po odstranění náletových dřevin je možná její obnova. Jedná se o významný historický pozůstatek kulturní krajiny, který dokládá bývalé viničné hospodářství. K pozemku je tedy zapotřebí přistupovat citlivě při jeho dalším využití a udržet stávající koeficient OB-A.
9. Revize
Vladan Hodek
16. 9. 2020, 10:22
Připomínka je totožná s připomínkou č. 83. Dnes je již možné nahlédnout na aplikaci návrh změn územního plánu. Z komentářu k jejich změnám pak je možné vidět navrhovaný postup, který lze nadále připomínkovat a komentovat.

Vlákno 83

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
3. Struktura
Zbyněk Hajn
30. 9. 2019, 23:54
upraveno 30. 9. 2019, 23:56
Pozemek parc. č. 2348 byl historicky součástí viniční usedlosti Purkrabka, která se nachází na sousedním pozemku parc. č. 2352. V horní části pozemku 2348 a 2352 se rozkládaly vinice, ke kterým byl přístup po cihelné příjezdové cestě vinoucí se spodní části pozemku 2348 ve dvou ohybech. Tato cesta sloužila nejenom pro přístup k samotným vinicím, ale i k viničnímu domku pro lisování vína. Cesta se dochovala do současnosti a po odstranění náletových dřevin je možná její obnova. Jedná se o významný historický pozůstatek kulturní krajiny, který dokládá bývalé viničné hospodářství. K pozemku je tedy zapotřebí přistupovat citlivě při jeho dalším využití a udržet stávající koeficient OB-A.
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 16:21
V rámci práce na územní studii jsme propočítali koeficienty zastavenosti. Posoudili jsme hodnoty krajinného rázu a navrhli základní mantinely pro dostavbu. Jak je patrné z výkresu návrhu změn ÚP připouštíme zde zvýšení intenzity zastavěného území na OB-B. Toto zvýšení však musí být vázáno na zachování hodnot popsaných v krajinném rázu. Koncept rozvoje je znázorněn ve struktuře území, ktrerá je východiskem návrhu pro zastavitelné území. Jedná se o dodržení základního hnotového členění dostaveb, aby byl zachován celkový ráz celé řešené oblasti. Zároveň navrhujeme zdrušení rozvojového koeficientu na sousední parcele a požadujeme, aby se využitelné hrubé podlžní plochy vypočítávali pouze z pozemku vlastníka. Uchování původních artefaktů je samozřejmě žádoucí a doporučujeme to.

Vlákno 84

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
4-7. Návrhové fáze
Luboš Kratochvíl
13. 11. 2019, 17:57
Správné pojmenování této uličky je V Trníčku
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 18:23
Děkujeme za upozornění. Podkladovou mapou je veřená Google mapa. Opravit název neumíme.

Vlákno 85

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
4-7. Návrhové fáze
Jan Kučera
17. 11. 2019, 12:09
Nesouhlasím s výpočtem HPP pro objekt č.p.76, Okolka.
Při zastavěné ploše cca 266m2 je dle detailu výpočtu v aplikaci zřejmě započítána celá plocha podzemního podlaží, prvního nadzemního a část podkroví.
Vzhledem k tomu, že PODLAŽÍ NA ÚROVNI ULICE JE více než 0,8m pod NEJVYŠŠÍM BODEM přilehlého terénu a JE tedy PODZEMNÍM PODLAŽÍM, nelze do hrubé podlažní plochy započítat celou zastavěnou plochu tohoto podlaží a je třeba postupovat dle metodiky územního plánu. Stejně tak není správně a přezkoumatelně spočítána započítatelná část podkroví.
4-7. Návrhové fáze
Vladan Hodek
29. 1. 2020, 11:49
Děkujeme mockrát za upozornění, Pokud dostaneme k využití, nebo plochám upřesňující informace, rádi propočet upřesníme.

Propočet :
propočet byl dělán dle vnějšího obrysu a vnější prohlídky. HPP podrkoví pak dle tvaru, výšky a sklonu střechy. Je to tedy do určité míry odhad, ale řádově je v pořádku a pro orientaci v území by měl postačovat. Proto je zveřejněn a je možné jej připomínkovat.

Metodika:
Na aplikaci je v textové části ve vrstvě objekty odkaz na platnou metodiku. Ta říká že do HPP podzemních podlaží se započítává : " části hrubých podlažních ploch podzemních podlaží sloužících hlavní funkci, vymezených vnějším
obrysem konstrukcí jednotlivých podlaží budovy v každém jednotlivém podzemním podlaží. " Z vizuální kontroly to vypadá, že hlavní funkci slouží celé podlaží a proto je započítáno. (viz. foto příloha)

V podkroví se plocha HPP počítá od 1.2m.

Příloha

Vlákno 86

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
4-7. Návrhové fáze
Marek Brychcín
20. 11. 2019, 21:53
Tato stavba již neexistuje, pozemek je nazastavěný a aktuálně i neoplocený.

Vlákno 87

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
4-7. Návrhové fáze
Marek Brychcín
20. 11. 2019, 21:56
Stavba v rozporu s územním plánem, měla by být odstraněna.
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 16:08
Ano. Místo nového stavebního zákona potřebujeme do stávajícího upravit několik paragrafů. Jedním z nich je, že pokud stavbu nelze uvést do souladu se zákonem má právo ji obec na náklady stavebníka odstranit.

Vlákno 88

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
4-7. Návrhové fáze
Luboš Kratochvíl
27. 11. 2019, 17:29
Věc: Nesouhlas s jednosměrným průjezdem uličkou Ve Skalách do uličky V Trníčku.

Ulička Ve Skalách je již dost zatížená vozidly majitelů, exhalacemi a hlukem ze silnice Nebušická, která je vedena na náspu nad rodinnými domy a kde v dopravních špičkách dochází k ucpávkám komunikace, popojíždění vozidel, což ještě více zhoršuje zdejší ovzduší. Dále je tato lokalita uzavřena skálou, což navíc snižuje odvětrávání tohoto prostoru a to nejen při inverzích.
Kromě bytové výstavby v lokalitě uličky V Trníčku je plánované sportoviště, což do této oblasti přivedle další dopravu.
Ulička Ve Skalách je vedena jako obytná zóna a často si zde hrají děti.
Zejména při vjezdu z ulice Horoměřická je přiliš úzká, nemá chodník, ani pevný podklad. Již v minulosti se stalo, že při průjezdu těžké techniky se povrch propadl.
Ulička je používána i pěšími a při větší intenzitě provozu by docházelo k jejich vysokému ohrožení střetu s vozidlem.
Vybudování chodníku je z pohledu praktického i prostorového víceméně vyloučené.
Po zjednosměrnění a propojení s uličkou V Trníčku by zde neúměrně stoupl provoz s dalšími negativními dopady zmíněnými výše.

Z těchto důvodů žádáme o přehodnocení tohoto záměru z hlediska dopravy, aby byla zachována ulička Ve Skalách pro dopravní obsluhu pouze jejích obyvatel a ulička V Trníčku pro majitele nových nemovitostí. Nehledě na to, že ulička V Trníčku má daleko lepší parametry pro průjezd vozidel, a to bez problémů oběma směry.
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 18:19
Děkujeme za připomínku. Návrh již ve stávajícím územním plánu počítá s tím, že dojde k propojení komunikace v Trníčku a ve Skalách. V územní studii není zatím dopravní režim specifikován. Pro individuální dopravu není objízdnost podmínkou. Je ale důležité, aby bylo ponecháno pěší a cyklopropojení a dále dořešna požární obslužnost a svoz komunálního odpadu.

Vlákno 89

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
4-7. Návrhové fáze
Richard Hunt
26. 12. 2019, 13:05
Dopravní opatření, které omezí tranzitní dopravu.
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 17:06
V principu je zcela mylný koncept, aby Horoměřická ul. byla spádovým přivaděčem z celého Severozápadního segmentu Prahy. Územní studie toto řeší a navrhuje koncepční dopravní opatření, které umožní, aby Horoměřická nebyla sběrnou regionální komunikaci, ale pouze místní, která propojuje rezidneční oblasti. V návaznosti na tato opatření pak navrhujeme rekonstrukci ul. Na Krutci, tak, aby se zvýšila bezpečnost. Umožnil se bezpečný pohyb cyklistů, umožnila se obslužnost území MHD. Dále doporučujeme osazení chytrého semaforu, který by vjezd do rezidenčního území pro individuální dopravu zcela vyloučil, pokud by na ul Vokovická byla kolona aut, aby se tím dále nekomplikoval výjezd z území. Zároveň doporučujeme jednat o vybudování dalšího napojení Vokovic na Evropskou ul. kolem hřišť a ul. Ke Dvoru.

Vlákno 90

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
4-7. Návrhové fáze
Richard Hunt
26. 12. 2019, 13:09
V tomto místě je vodní pramen. Někdo z okolí tam vyváží organický odpad, okolí není nijak upraveno, jen je tu bahno a rumištní rostlinstvo. Bylo by pěkné místo vhodně upravit pro kolemjdoucí.
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 16:48
Děkujeme za připomínku. Jedná se z části o soukromé pozemky. V rámci managmentu území navrhujeme opatření např. ve formě pachtu, který by umožnil místo udržovat a spravovat, aby bylo veřejně přístupné, přírodní a udržované. (viz. https://sarudoli.axiohm.cz/mapy/faze/15?areaId=11#/15@50.105427485602505,14.35298484979933,16,hybrid;true,true,false,false-%5B414,428,507,386,385,384,401,399,415,416,505,332,426,514,513,532,330,72,352,353,354%5D-%7B%22330%22:%2250%22,%22399%22:%2250%22,%22415%22:%2250%22,%22416%22:%2250%22,%22505%22:%2250%22%7D-%5B72%5D-%5B72%5D-%5B100,168,169,170,171,601,598,352,72%5D-%5B410,429,430,431,432,433,434,435,436,437,440,441,442,443,452,456,468,969,970,971,973,974,975,976,1385,1382,348%5D?mapButtonSelectedLayerId&katastr=0&sidebarSize=52.420185375901134&textSize=50 )

Vlákno 91

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
4-7. Návrhové fáze
Richard Hunt
26. 12. 2019, 13:13
Tato oblast by měla zůstat jako veřejně využitelná zeleň. Nesouhlasím s další výstavbou v této oblasti.
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 17:37
Oblast Džbánu je území, které ve všech strategických dokumentech města označováno jako rekreačně oddechové území celoměstského významu. Ve vyznačeném místě není zástavba přípustná. Majitel pozemků okolo Džbánu MOLEPO, s.r.o. však usiluje o zástabu v návaznosti na Osamocenou ul. v návaznosti na ul. Ke Dvoru směrem k nádrži Džbán. Vzhledem k účelu který nádrž má není vhodné budovat kolem Džbánu bytovou zástavbu, ale podporovat a rozvíjet rekračně oddechové aktivity a na ně navazující služby.

Vlákno 92

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
4-7. Návrhové fáze
Veronika Kratochvílová
4. 2. 2020, 19:39
Přechod pro chodce na Horoměřické - vyznačení přechodu na silnici není viditelné, umístění přechodu není úplně šťastné - řidiči jedoucí z Nebušic většinou jen sledují, zda mohou odbočit na Horoměřickou, dívají se vlevo, a když s podívají před sebe, jsou již na přechodu. Přechod je i mimo osvětlení.
9. Revize
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 18:15
V rámci územní studie navrhujeme radikální zklidnění Horoměřické při průjezdu zastavěným územím. Celé řešení vychází z vize, že ul. Horoměřická nebude do budoucna regionální sběrnou komunikací, ale pouze místní, která propojuije rezidenční oblasti.

Vlákno 93

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
9. Revize
Artem Gribanov
2. 5. 2020, 17:51
Best place
Vladan Hodek
14. 9. 2020, 16:53
Jedná se o kvalitní vzrostlý les, který však nemá ideální druhovou skladbu. Svah trpí erozí. Navrhujeme v rámci managmentu a zeleně opatření proti erozi a podporu větší druhové pestrosti tak, aby vznikal i podrost s drnem. (Např. lokální prosvětlení s doplněním dubů a podobně. )

Vlákno 94

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
9. Revize
Ivan Lejčar
2. 11. 2020, 19:02
Dobrý nápad s mostem v této poloze. Stálo by to za podrobnější prověření. Možná, že by bylo dobré oddělit tunely pro Tram a silniční dopravu. Nebránil bych se ani pouze mostu pro tram, pěší, cyklo a IZS v případě, že se bude realizovat SOKP stavby 518 a 519 (ač toto nerad). Kdysi pře povodní 2002 jsem plédoval za tram vedenou tak, aby obsluhovala komplet Troju, zoo, botanickou zahradu. zámek i kanál (viz příloha).

Příloha
11. Projekty nové
Vladan Hodek
23. 11. 2020, 18:02
Moc děkuji za reakci. Městské spojení vychází z požadavků strategického plánu na město krátkých vzdáleností. Spojení sídelních oblastí s desetitisícovými populacemi mostem je také normální logický požadavek. SOKP je dálnice, která město krátkých vzdáleností neutváří a s městským mostem ji nelze nijak propojovat. Pokud ano predijuje to nežádoucí indukci, kterou neumíme funkčně regulovat. Městské spojení však regulaci a omezení indukce umožňuje.

Vlákno 95

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Ivan Lejčar
15. 11. 2020, 22:14
Posun železniční zastávky Praha - Sedlec je v kontextu nového mostu přes Vltavu v pořádku. Nejen pro přestup Tram - Train, Bus-Train, ale bylo by dobré zřídit i parkoviště P+R.
Vladan Hodek
23. 11. 2020, 18:06
Ano je to tak. Je žádoucí, aby se k tomu vyjádřili MČ i hl.m. Praha. Probíhá jednání o územním plánu a je nutné poznat a pojmenovat veřejné zájmy a ty dostatečně územně plánovací dokumentací ochránit.

Vlákno 96

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Ivan Lejčar
15. 11. 2020, 22:35
upraveno 15. 11. 2020, 22:38
Pozastavit realizaci MÚK Lipská, Aviatická. Předřadit před realizaci staveb 518 a 519 SOKP realizaci propojení D8 a D7 Kralupy n. Vlt. - Středokluky (II/240), kterou má v programovém prohlášení v oboru doprava nové vedení Středočeského kraje. A nebo návrat k var. Ss.

Vlákno 97

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Ivan Lejčar
15. 11. 2020, 22:40
Podporuji var. Ss SOKP nebo II/240 z Kralup n. Vlt.
Vladan Hodek
10. 12. 2020, 13:18
Jedná o logické řešení.
Bohužel závazné dokumenty hl.m. Prahy i Středočeského kraje s touto variantou nepočítají.
Územní studie ukazuje, že pokud není možná jiná alterntiva lze najít řešení i pro vedení dálnice přes město. Vždy je ale nutné postupovat tak, aby vedení nebylo na úkor samostného města a jejich občanů.
Politika územního rozvoje odůvodňuje vedení dálnice nutností zamezit tranzitu přes město. Toto odůvodnění ale nemá oporu v datech. Lidé neprojiždějí přes Prahu, ale do Prahy a
z Prahy a to zejména proto, že nemají konkurenceschopnou alternativu v MHD, nebo službách a vybavenosti, nebo pracovních příležitostech. Z pohledu potřeb hl.m. jsou tedy toto hlavní priority k řešení. Dálnice není městotvorná. Praha musí zejména řešit městskou infrastrutkturu a rozvoj MHD. Pro dálkové spojení pak železniční dopravu.

Vlákno 98

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Ivan Lejčar
15. 11. 2020, 22:44
Zajímavý nápad železničního propojení. Na dnešní trati je nová zastávka Dobrovíz - Amazon (???)
Vladan Hodek
10. 12. 2020, 13:25
Veškeré náměty mimo řešené území mají otevřít diskusi a upozornit na vazby a potenciály. Pro samotné řešené území je důležité aby na severozápadě Prahy a za jejím okrajem vznikla řádná občanská vybavenost a služby tak, aby místní občané nepotřebovali tolik dojíždět do Prahy. Vedení Železnice přes Ruzyň a Dlouhou míly by umožnilo napojit i širší území na spádové území na severozápadu Prahy. Bylo by vhodné, aby hl.m. Praha byla aktivní v jednání se SŽDC a Středočeským krajem a rozvoj želežniční sítě dle spádových území aktivně koordinovala.

Vlákno 99

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Jan Jaroš
4. 12. 2020, 20:20
Plánovaná cesta vzešlá z "Nápadu pro Šestku" počítá se svým vyústěním až v tomto místě, tedy jinde než navrhuje tato územní studie. Bylo by fajn sjednotit. Místo bylo zvoleno pro lepší návaznost na další pěší komunikace a s ohledem na výškový profil celé trasy.

Vlákno 100

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
11. Projekty nové
Martin Polách
9. 12. 2020, 12:27
upraveno 9. 12. 2020, 12:32
pokud vím, tak most přes Vltavu je plánován přes špičku Císařského ostrova. Je to tak v platném ÚP, ale i v připravovaném záměru z IPRu, který byl projednáván ve strategické komisi na Praze 6. Proč to máte takto? Myslíte si, že by to bylo v tomto místě nejlepší? Mě připadá vazba pěšího spojení přes řeku smysluplnější v návaznosti na ulici V Podbabě. Zde by ovšem pěší lávka mohla být také, jak ji naznačili architekti z atelieru A8000, kteří zpracovávali celkovou podkladovou studii pro novou zástavbu Mrazíren. Lávka by měla vazbu na ulici Přerušená.
Vladan Hodek
9. 12. 2020, 21:29
Bez reálného městského spojení pro všechny typy dopravy nelze naplňovat požadavky strategického plánu hl.m. Prahy na utváření města krátkých vzdáleností. Proto je zde. Je to nekonfliktní míto. Most je pro všechny typy dopravy. Zejména pak vytváří cenný tangenciální spoj pro rychlou kolejovou dopravu, která je konkurenceschopná.
Individuální dopravu pak lze na městských komunikacích efektivně reguloavat. Posunutím zastávky vlaku se také nabízí cenná přestupní vazba a řeší se oboustranný přístup k vlaku.
Most je také důležitým předpokladem pro vznik spádového území na severozápadním okrají Prahy, které dle strategického rámce ČR 2030 i dle datových analýz jsou reálným východskem pro vznik zdravého města pro plnohodnotný život ve kterém budou moci obyvatelé naplnit většinu svých potřeb. Je to efektivní cesta jak snížit dostředný migrační tlak a ulievit vnitřnímu městu od individuální dopravy. U Císařského ostrava je lávka pro pěší a cyklisty, která nabízí propojení zásadních odechových ploch na severu Prahy. (Od ZOO do Šárky).

Příloha
12. Projednání
Petr Bierhanzl
16. 9. 2021, 07:23
upraveno 16. 9. 2021, 07:24


Vlákno 101

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Martin Polách
9. 12. 2020, 12:37
Nové cyklistické propojení tunelem pod Horoměřickou by bylo vhodné zde protáhnout až k zatáčce u komentáře č.11 a zřetelně označit. Zatím o této možnosti moc cyklistů neví...

Vlákno 102

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Ivan Lejčar
9. 12. 2020, 12:40
upraveno 9. 12. 2020, 12:44
V příloze námět na tramvajovou trať do Letňan (Avie) v kontextu severní TT tangenty. Nový most přes Vltavu by ten námět posílil.

Příloha

Vlákno 103

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 22:51
U tramvajové smyčky se nachází nevyužívaná trafostanice (dříve prodejna motorek a aut), ta v naší dlouhodobé vizi slouží jako komunitní kavárna a občerstvovna. Její plochá střecha slouží jako vyhlídka a travnatá plocha tramvajové smyčky jako beachové hřiště s letním kinem.

https://www.napadprosestku.cz/napad/obnova-prirodni-stezky-od-vokovicke-smycky-udolickem-az-do-sarky/
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 11:48
Celé rozlehlé území mezi sídlištěm Červený vrch a Vokovicemi, tvoří vnitřní městskou periferii. Poptávka po lepším uspořádání a využití je přirozená. Strategickým cílem je utváření města krátkých vzdáleností. Znamená to, že obyvatelé města mají v blízkém okolí dostupné služby a vybavenost pro plnohodnotný život. Analýza vlastní i MČ ukazuje, že ačkoliv v oblasti Vokovic, Veleslavína a Červeného vrchu žijí desítky tisíc obyvatel postrádají odpovídající kulturní vyžití. Tato oblast u Evropské ulice, která by měla být jedním z nejvýznamějších městských bulvárů v Praze je velice vhodné pro celoměstsky významnou kulturní stavbu, která by obsahovala kromě významných kulturních počinů i prostory pro komunitnitní setkávání a aktivity. (viz. pin 427, projekt 1.8.) Řešení musí spolutvářet živý městský bulvár, nabídnout kvalitní městský prostor, který navazuje na další rekrační a oddechové plochy. Vznikl by tak významný městský celek zvyšující kvalitu života obyvatel přilehlých oblastí MČ Prahy 6.

Příloha

Vlákno 104

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 22:54
Travnatá plocha tramvajové smyčky může sloužit jako beachové hřiště s letním kinem pro přilehlou kavárnu v trafostanici.
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 11:52
Ambice využití plochy by měli být vzhledem k důležitosti a potenciálu daleko vyšší. V rámci koncepce návrhu územní studie jsou sportovní a oddechové aktivity samozřejmou součástí celého oddechového území Červený vrch jehož je tato plocha nedílnou součásti. Více viz. vlákno komentáře 103

Příloha

Vlákno 105

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 22:56
Zde plánujeme vybudovat 140 metrů přírodní cestičky vedoucí od trafostanice údolíčkem na rozcestí stávajících cest na mýtině.

https://www.napadprosestku.cz/napad/obnova-prirodni-stezky-od-vokovicke-smycky-udolickem-az-do-sarky/

Vlákno 106

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 22:59
Je třeba zušlechtit povrch vyšlapané cesty tak, aby byla snadněji sjízdná pro kočárky či vozíčkáře – stačí zpevnit povrch a upravit spád.

https://www.napadprosestku.cz/napad/obnova-prirodni-stezky-od-vokovicke-smycky-udolickem-az-do-sarky/
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 12:02
Celá oblast Červeného vrchu představuje území s mimořádným potenciálem rozvoje oddechových a rekreačních aktivit. Územní studie na základě analýzy navrhuje opětovně propojit a provázat historicky přerušené cesty a dokončit transformaci území ze zemědělské a hospodářské krajiny na celoměstky významné odeechové území, které znovu prováže k sobě Jeneráku, Vokovice a sídliště Červený vrch. (viz. PIN 428 - projekt 1.9)

Příloha

Vlákno 107

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:00
Krásné dětsé hřiště, chtělo by to lépe vyřešit stín v létě například vhodnou dosadbou stromů.

Vlákno 108

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:02
Moc krásný sad.

Vlákno 109

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:03
Velmi zanedbané a spustlé území
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 13:03
Jedná se o městkou rozvojovou plochu v soukromém vlastnictví. Je důležité aby hl.m. Praha a MČ pro tyto rozvojové plochy přdepsali povinnost vzniku závazné regulace, která vytvoří prostor pro transparentní vyjednání naplnění potřeb místa a ochrany veřejného zájmu. Územní studie konstatuje, že na Červenému vrchu chybí srozumitelné náměstí, společný centrální prostor. Část této plochy má potenciál být jeho součástí. Místo, kde může být doplněna chybějící městská vybavenost, ale i jako místo pro trhy a setkávání. (https://sarudoli.axiohm.cz/export/single-pin/1619). Řesení je součástí doplnění a rozvoje Červeného vrchu jako území pro plmohodnotný zdravý život.

Příloha

Vlákno 110

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:04
Svah je z navážky, ta je plná odpadků, vlivem eroze vystupují na povrch.

Vlákno 111

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:06
Nádherný ovocný sad, velmi cenné území.

Vlákno 112

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:08
Unikátní louka v širokém okolí: pouštění draků, bobování. Velký rekreační význam.
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 13:18
Ano, louka je začleněna do celého areálu parku Červený vrch.

Příloha

Vlákno 113

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:10
Zbytečný a nevzhledný plot v území uprostřed pozemků ve veřejném vlastnictví ničí prostupnost a využitelnost území. Uzavírá prosto kolem novostaveb do nepřístupného soukromého parku, ač jsou pozemky ve veřejném vlastnictví.

Vlákno 114

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:12
Neakceptovatelná hustota transitní dopravy skrze úzkou ulici, doprava ohrožuje chodce a ničí kvalitu života místních.
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 12:28
Jedná se o ukázkový příklad důsledku špatného městského plánování. 30 let budujeme sídliště na ležato za Prahou, bez toho aby tito nový pražané mohli své životní potřeby naplňovat v místě bysliště. Bez toho aby jsme pro ně prioritně zajistili konkurenceschopnou městskou dopravu. Strategické dokumenty hl.m. Prahy tento stav pojmenovávají a navrhují koncepci řešení. Bohužel tato opatření nejsou doposud součástí závazných dokumentů hl.m. Prahy, které reprezentuje zejména územní plán. Naplněním strategie se ul. Horoměřiská stane místo páteřní městké radiály, která přivádí auta do města vnitřní obslužnou komunikací, která propojuje rezidneční území. V rámci této koncepce je pak vhodné řešit úpravu této komnikace tak, aby umožnila kvalitní rezidenční propojení Jenerálky a Šárecckého údolí s Vokovicemi. Územní studie v oblasti Jenerálky a Krutce navrhuje doplnit zastávky pro malý autobus tak, aby se napravila nevyhovující docházková vzdálenost a vytvořila potenciál pro využití kol. Nevyhovující stav v místě generuje potřebu využití individuální dopravy i u místních obyvatel. (viz. pin 432. projekt 1.13.) . Součástí návrhu je i mírná úprava trasy vedení komnikace tak,, aby byla v místě zajištěna vyšší bezpečnost. Minimálně do doby než bude naplněna strategie rozvoje města na severozápadě Prahy územní studie navrhuje dopravní opatření viz (https://sarudoli.axiohm.cz/export/single-pin/433), které zabrání přetěžování Vokovic transitní dopravou.

Příloha

Vlákno 115

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:13
Rozhlehlá zahrádkářská kolonie.
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 13:15
Jakkoliv územní studie podporuje zahrádky jako smysluplnou aktivitu občanů města, je tato osada poměrně významným blokem v území. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o privátní parcely a zahrádky územní studoie toto respektueje a neřešila ani případnou příčnou prostupnost, která by umožnila přiblížit třešňovku a Šárku obyvatelům kolem Arabské ul. a naopak došlo k zlepšení propojení do Tobrucké k Arabské. Místo je mimo samotné řešené území a proto místní problémy nebyly podrobněji řešeny. Hodnotil se pouze potenciál území tak, aby bylo možné rozpoznat jeho vliv na vymezené plochy k řešení územní studií.

Vlákno 116

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:14
Chybějící pěší prostupnost území. Široká pěší cesta z Boříslavky končí zbytečnými svodidly, která se musí velmi složitě překonávat. Nutné zajistit pěší průchodnost.
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 12:43
Ano, opětovné propojení a porvázání území je součástí návrhu územní studie.
Přehled konkrétních návrzích a opatřeních je v náhledu pdf,
11.1.2. Projekty - Krutec a Červený vrch.pdf. Kliknutím na odkaz pod názvem projektu je pak možné si přímo prohlédnout konkrétní návrhy v mapě a případně je podpořit, nebo okomentovat.

Příloha

Vlákno 117

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:15
Zde je plánováno napojení P+R parkoviště z Horoměřické novým napojením.
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 12:49
Řešení P+R v tomto místě není koncepční. Cílem by mělo být zadžet individuální dopravu už v oblasti Horoměřic a tam umožnit obyvatelům metropolitní oblasti přestoupit na rychlou konkurenceschopnou městskou dopravu. P+R zde znamená rezignaci na torbu města krátkých vzdáleností a utváření města pro život.

Vlákno 118

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:17
Suchá retenční nádrž, vhodnou úpravou by z ní mohl být nádherný rekreační rybníček s malebným okolým, ohništěm na pečení buřtů.
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 14:30
Principu stávajícího řešení je téměř vzorový. Případné úpravy by se měli dělat v kontextu změny přístupu v hospodaření s dešťovými vodami. Zvětšená plocha zde by mohla pomoci retenci i z oblasti Evropské, kde je ploch pro zadržení málo.

Vlákno 119

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:18
Údolíčkem dříve protékal potůček, který je však nyní zatrubněný. V naší vizi je však vrácen na povrch, a ochlazuje vzduch a dotváří zdejší přírodní prostředí. Ostatně údolíčko bez potoka je takové neúplné. Potůček je dle topografie terénu zřejmě počátkem Kruteckého potoka.

https://www.napadprosestku.cz/napad/obnova-prirodni-stezky-od-vokovicke-smycky-udolickem-az-do-sarky/
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 11:22
Obnovení potoka je koncepčně správné řešení. Územní studie nápad podporuje a dále rozvíjí. (viz. PIN 431) Začátek Kruteckého potoka by měl vycházet z biotopu, který vytvoří retence dešťových vod. Ty nyní odtékají do kanalizace. Potůček pak protéká navrhovaným oddechovým územím Červený vrch. Přítomnost vody nabízí kromě přírodní a estetické funkce i možnost rozvoje různých aktivit a herních prvků podél páteřní pěší a cyklistické trasy.

Příloha

Vlákno 120

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:19
Překvapivě masivní a robustní kamenné schodiště, aktuálně kompletně zarostlé a nefunkční by se mělo obnovit a sloužit k napojení Vokovic k rybníčku.

Vlákno 121

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:23
Zde pokračují vyšlapané divoké pěšinky směrem na rozcestí pod PP Jenerálka. Stálo by za to rozšířit a zlegalizovat na úzké lesní cestičky.
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 12:37
Ano návrhy úprav jsou buď předmětem samostatných projektů, ale zejména pak návrhu oddechového území Červený vrch,

Příloha

Vlákno 122

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:25
Zde by bylo vhodné zajistit veřejnou pěší prostupnost území jako nástupovou trasu od metra Nádraží Veleslavín do údolí při Červeném vrchu https://www.facebook.com/UdoliPriCervenemVrchu
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 11:13
Jedná se o jeden z hlavních vstupů do Šáreckého údolí. Územní studie zde navrhuje ukončení páteřní cyklotrasy (viz. pin 425), která radiálně napojuje Horoměřice, Nebušice, Suchdol. Lysolaje a Jenerálku na Bus, tramvaj, metro, vlak ve Veleslavíně.

Příloha

Vlákno 123

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:26
Zde plánuje Praha 6 stavbu nové mateřské školky.

Vlákno 124

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:29
Investor plánuje zahloubení a zakrytí tenisových kurtů.

Vlákno 125

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:29
Zahrádkářská osada Želivka
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 12:35
Územní studie počítá se zachováním osady i do budoucna. Je však nutné zajistit, aby netvořila bariáru v území, Navrhuje proto malé změny, které umožní průchod přes osadu. Důležitá je zejména možnost vedení Šárecké horizontály, která nabízí bezpečné pěší propojení pro pěší ale zejména pro cyklisty prakticky od Nádraží Podbaba až na Džbán. tohoto místa se týká PIN 1909 projekt 1.45.

Příloha

Vlákno 126

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:31
Nebezpečné couvání, parkování a najíždění aut na nelegální parkoviště mimo zóny. Ohrožuje chodce.

Vlákno 127

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:31
Pěkný přírodní amfiteátr.

Vlákno 128

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:32
Uzavřený a nepřístupný oplocený areál, velmi neměstotvorný prvek, je třeba jednat o jeho otevření a začlenění do klasického města.

Vlákno 129

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:34
Zarostlé území, velmi nerovný terén po stavbě. Zasloužilo by si revitalizaci na rekreační oblast - louka na pouštění draků, bobování, pikniky.

Vlákno 130

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:36
Nebezpečné zajíždění aut na rozlehlé parkoviště z bývalé školní zahrady přes chodníky v těsné blízkosti mateřské školy.

Vlákno 131

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
3. 3. 2021, 23:37
Výduch z metra. Výměnou za strpení výstavby z metra domluva s místními vysadit zde nový sad.

Vlákno 132

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
11. Projekty nové
Pavel Weber
4. 3. 2021, 21:22
Nádherně revitalizovaný Krutecký potok meandruje podél cesty.

http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/krutecky-potok/revitalizace-a-opravy-na-kruteckem-potoce/revitalizace-kruteckeho-potoka/

Vlákno 133

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
11. Projekty nové
Zuzana Poláková
12. 4. 2021, 11:09
Vzhledem k velkému rekreačnímu potenciálu Šáreckého údolí by mě zajímalo, zda se počítá kromě zpomalovacích prvků také s omezením průjezdu automobilové dopravy ulicí V Šáreckém údolí. Lokalita je dobře obsloužena MHD, pohybuje se tudy velké množství pěších a různě zdatných cyklistů (bezpečné oddělení cyklo v celé délce není zajištěno) , kvalitní objízdné trasy existují.
12. Projednání
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 15:01
Údolí je rekreační ale také rezidenční oblastí. Základním omezením je zóna 30km/h v celém úseku.
Územní stude navrhuje doplnit i o úsekové měření. viz. Pin č. 270.
Toto opatření usiluje o zrovnoprávnění cyklistů s individuální dopravou. Co je ale pro území pravdu podstatné je zajištění bezpečného pěšěího průchodu. Územní studie řeší jak zajištění denní pěší obslužnosti - chodníky, ale i rekrační cesty a spokení. Jednou ze zásadních cest je páteřní rekreační cesta podél potoka od zastávky na Břetislavce , která je úsekově navržena od zastávky na Břetislavce až na Jenerálku.

Příloha

Vlákno 134

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
12. Projednání
Oto Bail
8. 5. 2021, 10:37
Na tomto pozemku počíám l s výstavbou rodinného domu pozemek je kompletně zasíťovaný a navazuje na starou zástavbu podle komunikace.

Vlákno 135

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
12. Projednání
Tomáš Hodek
9. 8. 2021, 07:24
Požaduji, aby cesta pro pěší za Břetislavkou byla integrovaná na mostek pro vjezd na pozemek, aby hned za mostkem mohla být vstupní brána dělící veřejnou a soukromou část.
Petr Bierhanzl
14. 9. 2021, 13:35
Z hlediska majitelů pozemků pochopitelné. Kdo to financuje a kolik vozidel to denně použije?

Vlákno 136

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 3)
12. Projednání
Jan Kučera
3. 9. 2021, 07:06
Navrhovanou cestu nevidím v projektech, prosím o upřesnění kde hledat.

Navázání cesty na v jiném komentáři zmiňovanou "kozí stezku" nepovažuji za vhodné, je zde vhodnější trasa, v terénu již vyznačeno / vyšlapáno zvěří
Jan Kučera
3. 9. 2021, 20:46
Tak nalezeno. Projekt 6.4 v principu souhlas, ale s jiným trasováním. "Kozí stezka" není udržitelná, je třeba obnovit historickou cestu od lomu a tuto cestu nenapojovat na lom a vést jí po svážnici výše v trase vyšlapané zvěří paralelně s cestou Husarka.
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 11:03
Detailní trasování je možné určitě upřesnit. Stávající návrh je veden tak, aby byl realizovatelný. Je to páteřní pěší rekreační cesta. viz. ŘEZ L pin. 1579. Zpřístupňuje pro průchod zajímavá místa. Nabízí nevšední pohledy a výhledy.

Příloha

Vlákno 137

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
12. Projednání
Jan Kučera
3. 9. 2021, 07:10
Toto je v komentáři 8 zmiňovaná "Nová cesta okolo lomu v kvalitě průchodu s kočárkem"?
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 08:36
Ano, je to důležité proojení z Baby k lomu, kde ústí tunel pro pěší a cyklisty k Vltavě. viz. Řez A-A pin 1386 .

Příloha

Vlákno 138

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
12. Projednání
Jan Kučera
3. 9. 2021, 22:10
Pod jakým PINem najdu projekt této cesty?
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 14:51
Spojka není samostatným projektem, ale součástí širšího řešení veřejných ploch. viz. projekt 3.13. pin 314.

Příloha

Vlákno 139

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
12. Projednání
Jan Kučera
3. 9. 2021, 22:13
Vyřešit bariéru - schodiště. Navržený způsob je jednou z variant, z mého pohledu by komunikačně výhodnější bylo připojení z druhé strany
Vladan Hodek
4. 9. 2021, 14:34
Ano je to tak. Řešení je námět. Na tuto stranu je to výškově o něco příznivější, ale vždy se jedná o dohodu na konkrétní podobě řešení daného problému.

Vlákno 140

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
12. Projednání
Ivan Burda
8. 9. 2021, 17:59
Plně podporuji vyjádření Jedličkových, cesta je v hrozném stavu, vymletá, špatně schůdná.

Vlákno 141

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
12. Projednání
Martin Topfer
9. 9. 2021, 18:23
Vím, že městské část vede soudní spor s panem Durychem kvuli záboru asfaltové cesty, na kterou pan Durych nechal navést hlínu a připojil ji ke své zahradě, ale i tak mi přijde dobré to zde připomenout, Tento úsek je potřebný pro pěší i cyklisty, kteří chtějí křižovat Horoměřickou ulici meziúrovňově a dostat se z Horní do Dolní Ššrky. Dřevěné konstrukce od spolku Šáreckého údolí jsou jen dočasné řešení a doufám, že po dokončení opravy podchodu pod Horoměřickou se co nejvíce lidí vrátí na tuto cestu.

Vlákno 142

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
12. Projednání
Hana Kulíková
12. 9. 2021, 22:11
Vybudování projetu - multifunkční hala je dle mého názoru nevyhovující. Lepší je ponechat nově zrevitalizovanou plochu - ponechat přírodní ráz a nezastavovat dané území.

Vlákno 143

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
12. Projednání
Johana Benešová
13. 9. 2021, 00:01
upraveno 13. 9. 2021, 00:04
Na pozemku počítáme s výstavbou objektu pro bydlení v souladu s platným územním plánem. Pozemek je v ploše OB - čistě obytná, navazuje na původní zástavbu (původně zde byl plánovaný dvojdům).

Vlákno 144

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
12. Projednání
Soňa Levková
13. 9. 2021, 21:28
Dobrý den, ráda bych dostala vysvětlení, jak je možné, že jsou zde zakresleny i zahrádky, kde pěstujeme a které takto dlouhodobě užíváme?


Vlákno 145

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 2)
12. Projednání
Soňa Levková
13. 9. 2021, 22:27
Plocha parkoviště je dostačující pouze pro členy spolku a nedokážeme si představit ještě jiné využití. Bez parkoviště nemůže osada fungovat.
Za výbor ZO Jenerálka
Marie Šimková
4. 11. 2021, 12:09
Při své interpelaci jsem toto jasně uvedla. Parkoviště je tak tak dostačující pro členy spolku. Otevření tohoto parkoviště by znamenalo otevření celé osady. To by vedlo k jejímu konci. Doufám, že konec osady Jenerálka není prioritním úmyslem územní studie Šárecké údolí.

Vlákno 146

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
12. Projednání
Petr Bierhanzl
14. 9. 2021, 11:50
Most zesílí negativní dopravní vlivy do již nyní přetížené lokality - více pěších, cyklistů, koloběžkářů, je v rozporu se snahami o zklidnění území a je navíc zbytečný, v těsné blízkosti jsou dva přívozy a nová lávka v Troji. Podobné argumenty platí i pro tunel do lomu v Šáreckém údolí nebo pro most v Sedlci (viz též).

Vlákno 147

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
12. Projednání
Petr Bierhanzl
14. 9. 2021, 12:22
Záměr tunelu do od řeky do lomu v údolí a la Karlín - Žižkov je přínosem snad pouze pro Metrostav apod., pro místní obyvatele a lokalitu je to ÚPLNĚ ŠPATNĚ. Tunel toto území urbanizuje a více zkapacitňuje, což je v přímém rozporu se snahou o udržení zbytku jeho přírodního charakteru, natož o jeho zklidnění, o slastech průběhu nemluvě. Zcela nežádoucí.

Vlákno 148

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
12. Projednání
Petr Bierhanzl
16. 9. 2021, 07:26
Je-li cílem totální aglomerizace a urbanizace severního okraje Prahy, záplavového území s přímým dohledem katedrály svatého Víta, je tento most skutečně mistrovským kouskem. Do těchto míst přivede všechny druhy dopravy zleva od Horoměřic, Roztok, Dejvic a Suchdola, zprava od Bohnic, Čimic, Kobylis a Ďáblic. K tomu je ovšem nutno přičíst, co zde už je nebo ještě má být:
- most vnějšího pražského okruhu (100 000 vozidel denně)
- most přes Císařský ostrov
- tramvaje podél řeky do Suchdola
- paralelní nová ranvej v Ruzyni s lety přes Suchdol, Lysolaje, Sedlec
- zástavba Sedlecké pláně pro tisíce lidí
- tunel od řeky do lomu v Šáreckém ůdolí
- znovuvybudovaný nábřežní bulvár od Hydrologického ůstavu
- lanovka z Podbaby do Bohnic
- jedno nové sídliště za druhým v Lysolajích, Suchdole, Horoměřicích, Statenicích
- kolabující doprava každé ráno v ulici V Podbabě již nyní
Jedinou dobrou zprávou pro příští generace je, že v tomto území již nebude co zničit.

Vlákno 149

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
12. Projednání
Vladan Hodek
9. 11. 2021, 23:22
Zologické zahrada může mít umístěn vstup prakticky přímo u plánované zastávky travaje. Jedná se městské pozemky. Nyní začínají pavilony zvěře již nyní 150m od této případné zastávky.

Vlákno 150

Zobrazit v mapě
(Komentářů: 1)
12. Projednání
Matyáš Hodek
25. 4. 2022, 20:15
Návrh na umístění stojanu na Rekola.