Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: axioHM s.r.o. IČO: 27186113 se sídlem: V Podbabě 29a/63, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: axioHM s.r.o. IČO: 27186113 se sídlem: V Podbabě 29a/63, Dejvice, 160 00 Praha 6.
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.
Zpracovatelem osobních údajů je dále: dobrovolníci pracující pro správce.
Zpracovatelem osobních údajů je dále: smluvní partneři správce.
Zpracovatelem osobních údajů je dále: Hotjar.com a Mailchimp.com.

1. Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka při registraci nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím" po přihlášení
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,
souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení,

u zástupců samospráv: pozici ve samosprávných orgánech obce, města, státu.

u zástupců státní správy, nebo správců: pozici a jeméno úřadu – organizace obce, města, státu

e-mailová adresa,
telefonní číslo,

IP adresa.

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

3.1. Osobní údaje, kterými jsou:

Jméno a příjmení,
u zástupců samospráv: pozici ve samosprávných orgánech obce, města, státu.
u zástupců státní správy, nebo správců: pozici a jeméno úřadu – organizace obce, města, státu
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
IP adresa. bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro zasílání oznámení správce ve všech věcech, které se týkají koordinace a informování o komunikaci, který se vztahuje k řešenému problému – k územní studii Šárecké údolí, Tich-Horní-Dolní Šárka a navazujícímu územnímu rozvoji a regulacím. Zveřejnění výsledků připomínkování, zveřejnění výsledků práce na urbanistické studii, zveřejnění závěrů a jako prostředek ke vzájemnému kontaktu, jehož cílem je nalezení nejlepšího řešení územní studie Šárecké údolí, Tich-Horní-Dolní Šárka.

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou a to do ukončení práce na územní studii, její schválení a zapsání, do projednání navazujících změn a do projednání navazujících regulací v podobě regulačního plánu. Správce bude osobní údaje po dobu maximálně 10 let.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě;

6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).
Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu aneta@axiohm.cz.
Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě;

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GRPR.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.